Tiedote saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluettelon vahvistamiseen liittyen

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta laati ja vahvisti 28.2.2023 vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleissa käytettävän vaaliluettelon edellisten vaalien lainvoimaisen vaaliluettelon ja väestötietojärjestelmässä olevien tietojen pohjalta.

Vuoden 2023 vaaliluetteloa laatiessaan vaalilautakunnan on ollut otettava huomioon oikeustilassa vuoden 2019 vaaliluettelon laadinnan jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset. Julkisen vallan käyttäjänä vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaaliluettelo on sisällöltään lainmukainen ja turvaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Vaalilautakunnan on osaltaan Suomen perustuslain 22 §:n mukaisesti turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vuosina 2011 – 2021 korkein hallinto-oikeus on ratkaissut suuren määrän eri vuosien saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloja koskeneita asioita. Osa niistä on kansainvälisellä tasolla todettu Suomen kansainvälisiä ihmisoikeussopimusvelvoitteita loukkaaviksi. Päätösten seurauksena vaaliluetteloon määräämistä koskevasta soveltamiskäytännöstä on tullut epäjohdonmukainen ja sisäisesti ristiriitainen. Eräissä tapauksissa korkein hallinto-oikeus on näennäisesti päättänyt henkilön määräämisestä sellaiseen vaaliluetteloon, jonka laadintaa ei ollut edes aloitettu. Korkein hallinto-oikeus on myös johtanut yksilöitä koskevista ja useissa tapauksissa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita loukkaavista ratkaisuistaan oikeusvaikutuksia suhteessa tällaisten henkilöiden jälkeläisten oikeuteen tulla otetuiksi vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin useissa vuoden 2019 saamelaiskäräjävaaleihin liittyvissä päätöksissään osoittanut muuttaneensa saamelaiskäräjälain 3 §:n tulkintaa siten, että Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet vastaisuudessa otettaisiin asianmukaisesti huomioon. Oikeustila on monissa tapauksissa merkittävästi muuttunut siitä, millaisena korkein hallinto-oikeus sen näki yksittäistä päätöstä tehdessään.

Näissä olosuhteissa vaalilautakunta on katsonut velvollisuudekseen pyrkiä turvaamaan, että vuoden 2023 vaaliluettelo on sisällöltään lain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen ja kohtelee yksilöitä yhtäläisin ja hyväksyttävin perustein, ja että jokaisen yksilön menettelyllisestä oikeussuojasta huolehditaan tarkoin.

Tämän vuoksi vaalilautakunta ei ole voinut helmikuun 28. päivän määräaikaan mennessä sisällyttää vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon kaikkia sellaisia henkilöitä, joiden vaaliluetteloon merkinnän perusteena on korkeimman hallinto-oikeuden antamat ja jäljemmin muuttuneen oikeustilan piiriin asettuvat aiemmat ratkaisut.

Henkilöt, jotka katsovat tulleensa oikeudettomasti jätetyiksi pois vuoden 2023 vaaliluettelosta, voivat hakea asiassaan oikaisua saamelaiskäräjälain § 26 mukaisesti. Vaalilautakunta tulee käsittelemään oikaisuvaatimukset objektiivisesti, yhdenvertaisesti ja laillisesti, arvioiden oikaisuvaatimuksen tekijän esittämät perusteet vaaliluetteloon ottamiselle.

Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaleissa on ennätysmäärä äänioikeutettuja, ensimmäistä kertaa yli 6000. Uusia äänestäjiä merkittiin vaaliluetteloon yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2019.

Lisätietoja saamelaiskäräjien vaaleista: https://samediggi.fi/vaalit-2023/

Inarissa 16.3.2023
Vaalilautakunta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia