Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa njuolggadusat 2023

Jagi 2023 sámenuoraid dáiddadáhpáhusa njuolggadusat leat dál gárvásat. Álgojagi lei álmmuhuvvon, ahte dáiddadáhpáhusa ahkerádji loktejuvvo. Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriálalávdegoddi goittotge mearridii čoahkkimis 17.3.2023 rávvet Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa nuppástahttit ahkerájiid nu, ahte dáhpáhusas eai livčče ahkerájit. Dát rávvagat vuođđuduvvet lasseruhtadeapmái, mas sámedikki stivra lea mearridan čoahkkimis 10.2.2023. Dát ođđa linjen ahkerájiin lea čáhkaduvvon dáhpáhusa njuolggadusaide nu, ahte 6-9-jahkásaččaide lea iežas luohkká. Lassin 13-20-jahkásaččat leat ovttastuvvon iežaset joavkun. Ovddabealde máinnašuvvon nuppástus lea linnjás riikaviidosaš Nuori Kulttuuri-dáhpáhusain, mas dat ahkejoavkkut gullet seamma luohkkáide.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa 2023 njuolggadusat:

 • Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii sáhttet oassálastit buot mánát ja nuorat, geat leat dahje leat leamaš sámegielat dahje sámegiela oahpahusas dahje leat sámegielagat.
 • Dáiddadáhpáhusa váldotemán lea ovdanbukti dáidagat, mat sáhttet leat ovdamearkka dihte musihkka, teáhter, dánsa, stand up ja lávdedikten.
 • Ovdanbuktimat galget leat sámegillii (anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiella)
 • Dáhpáhusas sáhttá ovdanbuktit earáid buvttadusaid.
 • Lávdeovdanbuktima guhkkodagat ožžot leat eanemustá
  • Musihkka, dánsa, lávdedikten stand up ja eará ovdanbuktimat, mat vástidit daid: eanemustá 5 minuhta
  • Teáhter ja eará ovdanbuktimat, main lea juotna: eanemustá 15 min
 • Lávdeovdanbuktimiid árvvoštallat ahkeluohkáin mielde. Ahkeluohkát leat:
  • 6–9-jahkásaččat
  • 9–12-jahkásaččat
  • 13–20-jahkásaččat
 • Vuollel 13-jahkásaččat sáhttet oassálastit, jos dievas agát olmmoš rávve sin.
 • Lávdeovdanbuktimiid teknihkalaš sávaldagaiguin galgá álmmuhit sámediggái 12.4.2023 rádjai.
 • Dáiddadáhpáhusa nubbin temán lea duodji.
 • Duoji ahkeluohkát leat
  • 6–12-jahkásaččat
  • 13–20-jahkásaččat
 • Goappásge duoji luohkás bálkkašuvvo unnimustá okta bargu.
 • Dujiid, mat sáddejuvvojit duodjeluohkkái, galgá doaimmahit sámekulturguovddáš Sajosii maŋimustá 26.4.2023.
 • Duodjeluohkkái boahtán dujiid bidjat oaidnin láhkai dáiddadáhpáhusa áigái sierra čájáhuslatnjii, gos daid sáhttá fitnat geahččamin.
 • Duojis váldo ovddalgihtii 1–2 čuovgagova. Čuovgagova(t) doaimmahuvvojit Sámediggái 19.4.2023 rádjai čujuhussii sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi
 • Duojis váldojuvvon čuovgagova oktavuođas galgá leat dahkki namma, ahki, báikegoddi, geavahuvvon materiála ja oanehaččat dan birra, mas duodji lea ožžon inspirašuvnna dahje maid háliida dujiinis čájehit.

Almmuheapmi dáiddadáhpáhusa lávdeovdanbuktimiidda, duodjeoassái ja bargobájiide rahpasa vahkus 13. Almmuhanskovvi sáhtuid ja idjademiid várás sáddejuvvo sámeguovllu gielddaid skuvllaide 24.3.2023. Earát sáhttet bivdit skovi čujuhusas sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat