Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz 2023

Eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz liâ vuõǯǯum valmmšen. Ääiʹjben alggeeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj leʹjje iʹlmmtam kaggâm. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji kuuitâǥ såbbreʹstes 17.3.2023 raʹvvjed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv muʹtted čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajid nuʹt, što šõddmõš leʹčči ââʹǩǩraajtem. Tät raʹvvjõs vuâđđââvv sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz miõttâm lââʹssteäggtummša, koʹst tõt tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023. Tät ođđ ââʹǩǩraajjlinjjõs lij valddum mieʹldd vuâkkõõzzid nuʹt, što 6-9-âkksaid lij jiijjâs räiddas. Lââʹssen 13-20-âkksa liâ õhttuum jiijjâs õhttan räiddan. Mââimõsân peäggtum muuttâs lij liinjâst väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-šõddmõõžžin, koʹst kõõččmõõžžâst åårrai ââʹǩǩjoouk koʹlle seämma raiddu.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 2023 vuâkkõõzz

 • Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vueiʹtte vuässõõttâd puk sääʹmǩiõllsa da sääʹmǩiõllsain leʹbe sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst åårrai leʹbe åårram päärna da nuõr.
 • Čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddteemm lij čuäʹjteei čeäppõõzz, di näkam vueiʹtte leeʹd ouddmiârkkân musikk, teatter, stand up da kriʹlcctiivtâs.
 • Čuäjtõõzz âʹlǧǧe leeʹd sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmm).
 • Šõddmõõžžâst vuäitt čuäʹjted järrsi puuʹtʼtem tuejjõõzzid.
 • Kriʹlcc-čuäjtõõzzin maksmmpeešttõõzz liâ:
  • Musikk, taʹnss, kriʹlcctiivtâs, stand up da jeeʹres vaʹstteei čuäjtõõzz: max 5 minuutt
  • Teatter da vaʹstteei juõnlaž čuäjtõõzz: max 15 min
 • Kriʹlcc-čuäjtõõzz ärvstõõlât jiijjâs ââʹǩǩrääidain. Ââʹǩǩrääid liâ:
  • 6–9-âkksa
  • 9–12-âkksa
  • 13–20-âkksa
 • Vuâlla 13-âkksa vueiʹtte vuässõõttâd tiuddâkksa vuäʹpstõõzzâst.
 • Kriʹlcc-čuäjtõõzz teeknlaž tuäivvmõõžžineez âʹlǧǧe iʹlmmted sääʹmtegga 12.4.2023 mõõneeʹst.
 • Čeäʹppvuõttpeeiʹv nuʹbb teemm lij sääʹmǩiõttʼtuâjj .
 • Sääʹmǩiõttʼtuâj ââʹǩǩrääid liâ:
  • 6–12-âkksa
  • 13–20-âkksa
 • Kuhttuin sääʹmǩiõttʼtuâj rääidain vuäǯǯ ciist uuʹccmõsân õhtt tuâjj.
 • Ǩiõttʼtuâjj-raiddu vuõltteem ǩiõttʼtuâj âʹlǧǧe tååimted sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse mââimõõzzâst 26.4.2023.
 • Ǩiõttʼtuâjj-raiddu puättam ǩiõttʼtuâj piijât čuäjtõʹsse čeäʹppvuõttpeeiʹv ääiǥas pååđčuäjtõspäikka, koʹst ǩiiččeei vueiʹtte jieʹlled tõid ǩiõččmen.
 • Tuejjuum ǩiõttʼtuâjain vääʹldet ooudbeäʹlnn 1-2 snimldõõǥǥ. Snimldõk/snimldõõǥǥ tååimtet Sääʹmtegga 19.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi
 • Ǩiõttʼtuâjast valddum snimldõõǥǥ õhttvuõđâst âlgg leeʹd raajji nõmm, ââʹǩǩ, päiʹǩǩ-kåʹdd, õnnum materiaal di vuäʹnkõs kovvõs tõʹst, koʹst tuâjj lij vuäǯǯam inspiraatio leʹbe mâid haaʹlad ǩiõttʹtuâjaines sueiʹmkrâʹstted.

Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid ävvan neäʹttlest 13. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz