Vuällamvuõttčiõlǥtõs

Tät čiõlǥtõs kuâskk www.samediggi.fi -neʹttseiddõõzz. Neʹttseiddõõzz kuâskk lääʹǩǩ digitaalʼlaž kääzzkõõzzi taʹrjjummšest. Lääʹjj mieʹldd õõlmâs neʹttkääzzkõõzz âʹlǧǧe leeʹd vuällamnalla åårrai leʹbe pukin âʹlǧǧe leeʹd tääʹssverddsa vueiʹttemvuõđ ââʹnned neʹttkääzzkõõzzid. Čiõlǥtõõzzâst säärnat, mõõk vääʹnnvuõđ seiddõõzz vuällamvuõđâst lie da mõõn nalla vuäitak uʹvdded maacctõõzz seiddõõzz vuällamvuõđâst. Čiõlǥtõs lij rajjum  31.1.2024.

Kääzzkõõzz vuällamvuõtt

Neʹttseiddõs teâudd jäänmõsân lääʹjjest kaiʹbbjum A- da AA-tääʹzz vuällamvuõttkriteeʹrid (WCAG 2.1), jie-ka seiddõõzzâst leäkku kriittlaž vuällamvuõttvääʹn. Neʹttkääzzkõõzzâst åårrai kõskksâjjsaž vääʹnnvuõđ lie kovvuum mâʹnnjlubust tän čiõlǥtõõzzâst. Vuällamvuõtt lij teʹsttjum neʹttkääzzkõõzz tooiʹmteei tooiʹmest vuällamvuõtt-tuâjjneävvaivuiʹm veäkka. Vuällamvuõđ vääʹldet še lokku puki ođđ vuõđi ooudâsviikkâmtuâjast.

Jos taarbšemad aunstõs ij leäkku vuällamnalla åårrai, vääʹld miʹjjid õhttvuõđ neʹttpååʹšt mieʹldd. Tooiʹmtep taarbšemad aunstõõzz vuällamnalla åårrai häämast.

Siiskõõzz leʹbe tooiʹm, kook jie leäkku veâl vuällamnalla åårrai

Koovi da kääʹvvpirstõõǥǥi: siiskõs-seeidain lie måtam koov, koid jie leäkku meäʹrtum kovveei teʹksttvastti. Seiddõõzzâst lie še måtam koov, kook âʹnne seʹst teeʹkst. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Liiŋk: Liiŋki nõõmummšest lie vääʹnnvuõđ. Seiddõõzz seeidain vâjja leeʹd õnnum seämma liŋkkteeʹkst liiŋkin, kook ohjjee õõʹnni jeeʹres sõõʹjid. Puk liŋkkteeʹkst jie toiʹmme pååđai äʹššõhttvuõđâst mâʹte ”Tobdstõõđ täʹst” leʹbe ”ǩiõčč puk”. Seiddõõzzâst lie kovvliiŋk, koin väill liiŋk jurddi čuäʹjteei teʹksttvaast. (WCAG 2.4.4)

Ooccmõš: Seiddõõzz takai ooccmõš ij toiʹmme teâttmašina ikkânlookkjin da kääzzkõõzz ooccâmtooiʹm âʹnne seʹst vääʹnes vuäppõsteeʹkstid. Tän põõrǥât teevvad pueʹtti peeiʹvtõõzzin (WCAG 3.3.2)

Vuäjtum video: Vuäjtum YouTube-såittneävv puåluid jeät lokku vuõiʹǧǧest pukin ikkânlookkjin. Lääʹjj kaiʹbbjõõzz jie kuõsk näkam kuälmad vueʹsspeäʹl siiskõõzz. (WCAG 1.1.1)

Teâttõõzzi vuällamvuõttvääʹn

Seiddõõzzâst da tõn dokumeʹnttbaaŋkâst lie 23.9.2018 mâŋŋa õlmstõttum Word, Excel da PDF-teâttõõzz, koin lie vuällamvuõttvääʹn.  Vueʹss seiddõõzzâst åårrai teâttõõzzin lij rajjum õuʹddel 23.9.2018, nuʹt što tõk jie kuul suåvldum lääʹǩǩšiõttummša.

  • Teâttõõzzin vâjja leeʹd visuaal’laž elemeeʹnt, koov da kääʹvvpirstõõǥǥ, koin väilla teʹksttvastti. (WCAG 1.1.1)
  • Teâttõõzzin vâjja leeʹd teâttmašina ikkânlookkiâânnmõõžž häiʹttjeei häämeemvääʹn, õuddm. kuâras riâddvaajtõõzz da pâʹjjǩeeʹrjtõstaaʹzzin mieʹrǩǩeeǩâni pääccam pâʹjjǩeeʹrjtõõzz leʹbe pâʹjjǩeeʹrjtõsraajâs lij puästtad (WCAG 1.3.1)
  • Teâttõõzzi taullõkrajjsin vâjja leeʹd ikkânlookkiâânnmõõžž häiʹttjeei vääʹnnvuõđ, õuddm. teeʹkst šiõttõõllma õnnum taullõkrajjâz, väillai prograammlaž ceäggriâddpâʹjjǩeeʹrjtõõzz da seämmalaaǥǥan teâđai juâkkmõš mäŋggsab jeeʹres taullõʹǩǩe. (WCAG 1.3.1)
  • Teâttõõzzi metateâđain vâjja leeʹd vääʹnnvuõđ, õuddmiârkkân väillai pâʹjjǩeeʹrjtõõzz (title) leʹbe puästtad åårrai leʹbe väillai ǩiõllmeäʹrtõõzz da raajjiteâđ
  • Jõnn vueʹss pdf-lomaakkin ij leäkku vuällamnalla åårrai. Ko lomaakkid peeiʹvtet, tõin põõrǥât raajjâd vuällamnalla åårrai lomaakkid.

Maacctõs da õhttvuõtt-teâđ

Vuâmmšiǩ-a vuällamvuõttvääʹn? Iʹlmmet tõʹst miʹjjid. Vuäitak väʹldded õhttvuõđ neʹttlomaakkin. Samediggi-seiddõõzzâst vuällamvuõđâst da maacctõõzzi ǩiõttʼtõõllmõõžžâst vaʹsttad Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtummuš.

Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõtt-teâđ

Uuʹd maacctõõzz vuällamvuõđâst

Yhteydenotto-nuo

Vuåppâmveʹrǧǧneǩ

Jos vuâmmšak seiddõõzzâst vuällamvuõttvaiggõõzzid, uuʹd vuõʹššen miʹjjid maacctõõzz lomaakkin. Låʹppeep väʹstteed 2 neäʹttel seʹst. Jos jiõk leäkku toođvaž vuäǯǯmad vaʹsttõʹsse, vuäitak tuejjeed iʹlmmtõõzz Saujj-Lääʹdd vuʹvddvaaldâšmkonttra (ävvan ođđ ikkna). Saujj-Lääʹdd vuʹvddvaaldâšmkonttâr seeidast vuäʹpstet tärkka, mäʹhtt iʹlmmtõõzz vuäitt tuejjeed da mäʹhtt ääʹšš ǩiõttʼtõõlât.

Vuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩ õhttvuõtt-teâđ
Saujj-Lääʹdd Vuʹvddvaaldâšmkoontâr
Vuällamvuõđ vuåppam juâǥǥas
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Teʹlfoon-nââmar kõõskõs 0295 016 000