Jieʹllemvueʹjj, vuõiggâdvuõtt da pirrõs

Sääʹmteʹǧǧ ǩiččlââtt viikkâd ooudâs säʹmmlai vuõiggâdvuõđlaž sââʹj da oouʹdeed säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâʹttemoudldõõzzid õhttsažtuâjast jieʹllemvueʹjj vueʹǩǩõõʹttjivuiʹm. Säʹmmlai jieʹllem-maall äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjineez lij ǩidd säʹmmlai dommvuuʹd jieʹllemviõkksaž jânnmin da čaaʹʒʒin, nääiʹt pirrõʹsse õhttneei tuʹmmstõktuõjju vaaiktummuš lij vääžnai pieʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧ tuâj.

Vuâđđlääʹjj 17.3 § mieʹldd säʹmmlain lij alggmeeran vuõiggâdvuõtt tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs jiijjâs ǩiõlâs da kulttuurâs. Täin vuõiggâdvuõđin lij pâiʹlpuõlvvõõǥlaž luândd, nuʹt säärneeʹl säʹmmlain lij vuâđđlääʹjjest tuõrvvum vuõiggâdvuõtt kulttuurâs vueʹǩǩâttmõʹšše nuʹt täʹbbe ǥu še pueʹttiääiʹjest. Säʹmmlai kulttuur fiʹttõs lij dynaamlaž da tõõzz koʹlle määŋgnallšem elemeeʹnt, ij-ǥa fiʹttõõzz pââʹst nuʹt meärtõõllâd. Säʹmmlai kulttuur liâ nääiʹt sääʹmǩiõll, kulttuuräʹrbb, kulttuurõõlmtõõzz, čeäppõs, äʹrbbvuõđlaž teâtt, luâttkõskkvuõtt, äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjj seämma ǥu jeeʹres säʹmmlai alggmeeran vueʹǩǩâʹttem kulttuur nääʹl da maall.

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjj liâ kueʹllšeellmõš, puäʒʒhåidd, mieʹcstummuš, noorummuš da sääʹmǩiõtt-tuâjj di täi ânnʼjõž vueʹǩǩâʹttem-maall. Uʹcclaan turismmtoiʹmmjummuš vuäitt leeʹd äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji tuäʹrjjen piʹrǧǧeemhaʹŋǩǩõõzzin. Äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjin sääʹmǩiõll lij luândlaž pieʹǩǩ tuejjummuž, da jieʹllemvueʹjj veʹt tåimma ǩiõl da kulttuur aktiivlaž ââʹnnempäiʹǩǩen, kooi pääiʹǩ teâđ da tääid še seeʹrdet njueʹbǯǯlânji puõlvvõõǥǥâst nobba.

Sääʹmteʹǧǧ oudd säʹmmlai vuõiggâdvuõđid, jieʹllemvuõʹjjid da pirrõʹsse õhttneei äʹššobddiciâlkmid, tueʹjjad eʹtǩǩõõzzid da aalǥtõõzzid, saǥstââll sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlânji jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm da vuässââtt čõõnâsjoukktuõjju di jeeʹresnallšem jieʹllemvuõʹjjid, säʹmmlai vuõiggâdvuõđid da pirrõõzz kuõskki pooddid. Sääʹmteeʹǧǧ uʹvddem äʹššobddiciâlklmid, eʹtǩǩõõzzid, aalǥtõõzzid da jeeʹres äʹššǩiiʹrjid vuäitt tobddõõttâd dokumeʹnttbaaŋkâst.

Sääʹmteeʹǧǧ vuõiggâdvuõtt-, jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõs-sektooʹre valmštõõlât toiʹmmjempõõʹji mieʹldd säʹmmlai vuõiggâdvuõtt-, jieʹllemvueʹǩǩ-, kulttuuräʹrbb- da pirrõspoliittlaž tåimmamprograamm, kååʹtt meärtââll sektooʹre toiʹmmjempââʹj täävtõõzzid da tååimaid tõi õsttmõššân.

Ääiʹjpoddsaž

Vääʹld õhttvuõđ

Kalle Varis

Lääʹǩǩpiisar

Sarita Kämäräinen

Jieʹllemvueʹǩǩ-da pirrõslääʹǩǩpiisar

Maria Valkeapää

Vs. jieʹllemvueʹǩǩpiisar

Tiina Lovisa Solbär

Vs. pirrõspiisar

Kirsi Suomi

Plaaneei, Sääʹm-maatkčummuž kõʹllʼjeeʹji vuäʹpstemhaʹŋǩǩõs

Tobdstõõđ še