Kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ

Sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummuš.

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd juâkk juõʹǩǩ eeʹjj riikk tällõsarvvlõõzzâst (väʹlddklass 29, mättʼtõsministeria) sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ di tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ. Ooccâmäiʹǧǧ 1.10.-31.10.

Säʹmmlaž mieʹrrtieʹǧǧest jueʹjjet juõʹǩǩ eeʹjj ooccmõõžžâst veäʹǩǩvuõđid sääʹmčeäppõõzz da -kulttuur jeeʹres sueʹrjid di sääʹmorganisaatioid. Mieʹrrtieʹǧǧ jueʹǩǩemvuâđ liâ meäʹrtõllum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž mieʹldd veäʹǩǩvuõđid miõđât väʹlddveärlaž kultturveäʹǩǩvuõttân mâʹte projeʹkttveäʹǩǩvuõtt, reâuggam- leʹbe jeeʹres veäʹǩǩvuõtt da õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõtt di sääʹmorganisaatioi tuåimmjem- da projeʹkttveäʹǩǩvuõttân. Täi lââʹssen kulttuurluʹvddkåʹdd vuäitt miõttâd takai jeäʹrab määiʹnest, ooccmõõžžtaa, kulttuurciist.

Ääiʹjpoddsaž

Vääʹld õhttvuõđ

Riitta Orti-Berg

Kulttuurpiisar