Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, koon čõõđtemäiʹǧǧ lij 1.8.2018–31.8.2023. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõspilott lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõs lij jåttjam eeʹjjest 2018. Haʹŋǩǩõõzz teäʹǧǧad mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz lookkâmekka 2023–2024. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei, mättʼtõs- da kulttuurministeria, lij kuuitâǥ čõnnõõttâm kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga leʹbe eeʹjj 2026 räjja.

​Haʹŋǩǩõõzz täävtõssan lij seʹlvvted sääʹmǩiõli mättʼtõõzz tarbb da vueʹǩǩ sääʹmvuuʹd oouǥpeäʹlnn, õõuʹdeed sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzzid äuʹǩǩeei pedagooglaž da teknlaž čåuddsid, raajjad ougglõsmättʼtõʹsse ââʹnteei mättʼtõsplaan koonn-a sääʹmǩiõl mättʼtõõzz diõtt da uʹvdded vuâđđmättʼtõõzz škooulniiʹǩǩid da lookkjiškooul mättʼtõõttjid sääʹmǩiõli mättʼtõõzz sääiʹmest.

Lookkâmeeʹjj 2023–2024 haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet sääʹmǩiõli (aanar-, nuõrtt-, da tâʹvvsääʹmǩiõl) ougglõsmättʼtõõzz sääʹmvuuʹd oouǥpeäʹl kooʹddid kuõʹhtt neäʹttelčiâss. Tät mättʼtõs lij vuâđđmättʼtõs da lookkjiškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõli mättʼtõs. Haʹŋǩǩõõzz loopplaž täävtõssân lij vuäǯǯad jäänmõõzz mieʹldd sääʹmǩiõl lookkjid ougglõsmättʼtõʹsse. Piijjâd ougglõsmättʼtõõzz pääiʹǩ vuåǯǯum puåđõõzzid sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõõzz äuʹǩǩeei mättʼtõõzz põõššinallšmen väʹlddkååʹddlanji.

Sääʹmǩiõli mättʼtummša õhttne määŋgnallšem vaʹǯǯtõõzz. Ođđ, ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mõõntõõllmid lij pueʹrr õõuʹdeed, štõ puõʹttivuõđâst lij vuäittmõš taʹrjjeed vueʹǩǩeš mättʼtõõzz sääʹm-meeru pirr Lääʹddjânnam. Sääʹm-mättʼtõõzz resuurs lie peâđǥai pirr riikk, da tõõi koordinâʹsttem da ohjjummuš vuudid, koin mättʼtõs lij taarblaž lij samai vääžnai. Tän-nalla ainsmâʹtted vuõiggâdvuõđ ǩiõl mättjummša da vââjlažvuõđ vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž tuejjlaid da tuåimmjid õutstõʹsse puõʹttivuõđâst še.