Jåårǥlâʹttemkääzzkõõzz

Sääʹmǩiõl konttâr ǩiõlljåårǥlõõʹtti veäʹǩǩte taarbšeʹmmen veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm äʹššummšest taarbšum sääʹmǩiõllsaž äʹššǩiiʹrji jåårǥlâʹttmest.

Sääʹmǩiõl koontâr ij riâšš tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzid, leša tuâjjlažkåʹdd vuäitt veäʹǩǩted tuulki kaunnmest. Sääʹmǩiõl tuulkid vuäitt ooccâd Sääʹmteeʹǧǧ tuõʹllʼjam freelancer jåårǥlõʹttji da tuulki liistâst.

Vuäppõõzz jåårǥlâʹttemtuâjai tiʹllʼjem vääras sääʹmǩiõl konttrest

Jåårǥlâʹttemtuâj tiʹllʼjem vääras âlgg rekisterõõttâd/ǩeeʹrjtõõttâd Lingsom-kääzzkõʹsse.

  • Raukkâp tååimted kääzzkõõzz pääiʹǩ vueʹlǧǧemteeʹkst pâi word-teâttõssân. Jåårǥlõõʹtti jiâ tueʹjjed teʹksttǩiõttʼtõõllmõõžžid tiʹllʼjeei peäʹlest.
  • Vääʹld lokku, što Lingsom-riâžldõõǥǥ automattneʹttpååʹšt vueiʹtte mõõnnâd roskkpååšta. Vuäitak cõggâd tän mieʹrǩǩeeʹl Lingsom staani vuõltteeʹjen.
  • Lââʹssteâđaid õudd jåårǥlâʹttemtåimmjummuž koordinâsttmõõžžâst vaʹstteei Tanja Kyrö teʹl. 040 676 6426, neʹttpååʹšt: tanja.kyro@samediggi.fi
  • Jõs Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlâʹttemkoontâr ij vueiʹt väʹldded vuâstta jåårǥlâʹttemtiʹllʼjõõzz, vuäitak kõõččâd freelancer-jåårǥlõõʹttjin Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõõʹtti ja tuulki liistâst.
  • Leäk-a snäätnteʹmes sääʹm ǩiõll-lääʹjj šiõttõõzzin leʹbe õõlǥtõõzzin. Tääʹrǩest tääiʹben: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086 leʹbe vääʹld õhttvuõđ Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl konttra. Sääʹm ǩiõllstaanpiisar vuäʹppast da raʹvvai sääʹm ǩiõll-lääʹjjest.

Hââʹdd

Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõõzzi hââʹdd 1.2.2020 ääʹljeeʹl:

  • Sääʹmǩiõl konttâr ouddam jåårǥlõõzzâst peʹrrjet paʹlǩǩõõzz ǩiõllpaarâst lääʹdd – sääʹmm (tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm leʹbe nuõrttsääʹmm) leʹbe nuʹbiooʹri 85 euʹrred/seidd da seeidast 1 560 mieʹrǩǩed, ij âânn seʹst kõskkmiârkid.
  • Jõs jåårǥlõttum teʹkstt lij takai vaiggääb, jåårǥlâʹttempaʹlǩǩõõzz vueiʹtet peʹrrjet jäänmõsân 50 % ââʹlummšin, seämmanalla ko ǩirrlâž tuâj jåårǥlâʹttempaʹlǩǩõõzz vueiʹtet ââʹleed jäänmõsân 50 %:in.
  • Käännöksien vähimmäisveloitus on 25 euroa.

Jeeʹres ǩiõlʼlaž kääzzkõõzz

Sääʹmǩiõl konttâr ouddam jeeʹres ǩiõlʼlaž kääzzkõõzzin, teeʹkst taaʹrǩstummšest da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzin peʹrrjet 70 euʹrred juõʹǩǩ aʹlǧǧi čiâssâst.

Tuʹlǩǩõs

Sääʹmǩiõl koontâr ij riâšš tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzid, leša tuâjjlažkåʹdd vuäitt veäʹǩǩted tuulki kaunnmest. Sääʹmǩiõl tuulkid vuäitt ooccâd Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõʹttji da tuulki liistâst.