Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddkoontâr da parlameʹnttpäiʹǩǩ lie Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Sajos lij Tâʹvv-Lappi šuurmõs kongress- da noorõõttâmpõrtt. Modeern sååbbartekniikkain da teâttjååttlõkõhttvuõđivuiʹm vaʹrrjum sââʹj šeäʹtte juʹn-ba 430 oummu noorõõttmõõžžid. Sajoozz päiʹǩǩ kâskka Sääʹmjânnam, määŋgpeällsaž sääʹmkulttuur da jiiʹjjesnallšem luâđ seʹst oudd fiin raam määŋgnallšem noorõõttmõõžžid, mâʹte konseeʹrtid, såbbrid da privattnoorõõttmõõžžid.

Sââʹj da vuoʹkrjummuš

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz sõõʹjid vuoʹkrjet määŋgnallšem såbbri, konfereeʹnsi da noorõõttmõõžži vääras. Kõõjjõõllmõõžžid da vaʹrrjummšid vuäǯǯak rajjum vuõiʹǧǧest Sajoozz interneʹttseeidain. Sajos taʹrjjad ođđäiggsaž da õlltääʹzz sõõʹjid samai jiiʹjjesnallšem pirrõõzzâst – tõn modeern sââʹj vueiʹtlvâʹstte aʹlǩǩânji hybriddsåbbrid da tuʹlǩǩõõzzid. Sajos lij še siâssum konseʹrttpäiʹǩǩ, da määŋgtooiʹmkueʹrnec Dollast lie čuäjtõõttâm Lääʹdd da Sääʹmjânnam täʹsnnartiist. Sajoozzâst vuäitt še jäʹrjsted privattnoorõõttmõõžžid, õuddmiârkkân nääimaid.

Sajoozz sõõʹjin toiʹmmai še sääʹmkulttuurkõõskõõzz kaaunõõttâmpäiʹǩǩ, porrmõšrestrantt da kååʹffpõrtt Čaiju. Čaijust lie arggpeeiʹvi taʹrjjeemnalla määŋgnallšem jiõčč rajjum njääʹljes leeiba, säʹltt porrmõõžž di toʹlmmeš kõskkpeiʹvvporrmõš. Čaijust lie alkohoolvuõiggâdvuõđ da tõt lij še äävai noorõõttâmjeäʹǩǩaai.

Vuäʹpstum tobdstõõttmõõžž

Lääʹdd säʹmmlai parlameʹnttpõʹrtte vuäitt tobdstõõttâd vuässõõđeeʹl sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz jäʹrjstem vuäʹpstum tobdstõõttmõõžžid. Lââʹssteâđ vuäʹpstummšin da vaʹrrjummšest käunnʼje Sajoozz seeidain.

Õhttvuõtt-teâđ

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos

Sajos, 99870 Aanar

www.sajos.fi

+358 (0)50 565 1346
sajos@samediggi.fi