Vaaldâšm

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd nårrai kooumâst konttrest: takai koontâr, sääʹmǩiõl koontâr di škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Piisarkååʹdd toiʹmmjummuž veekk ooudâs da õʹhtte suåvat njoonašjoukk, kååʹtt nårrai konttri da juâkksi ouddoummuin. Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšm jååʹđat vaaldâšmjååʹđteeʹjj. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar primmum tuâjjriâššmõõžžâst šiõtteet jm. viiʹrjin, jeeʹres orgaanin da tõi tuâjain di vaaldâšm-mõõntõõllmõõžžâst Sääʹmteeʹǧǧest.

Takai koontâr

Takai konttâr tuâjjan lij håiddad Sääʹmteeʹǧǧ tällõs-, tuâjjlažkåʹdd- da jeeʹres takaivaaldâšm kuõskki ääʹšš di ääʹšš, kook jiâ leäkku mieʹrruum jeeʹres konttri håiddamnalla.

Takai konttâr vuâllsažvuõđâst tåimma kulttuurkõõskõs Sajoozz kääzzkâʹsttemjuâǥǥas da sosiaal- da tiõrvâsvuõttjuâǥǥas di sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs, musikk-kõõskõs da alggmeerai jieʹllikarttkõõskõs.  Lââʹssen sosiaal- da tiõrvâsvuõttjuâkkaz vuâllsažvuõđâst tåimm Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâǥǥas.

Sääʹmǩiõl koontâr

Sääʹmǩiõl koontâr veekk čõõđ sääʹmǩiõll-lääʹjj (lääʹǩǩ 1086/2003, asetõs 108/2004) meâldlaž tuâjaid. Tõt âânn huõl lääʹjjest jurddum jåårǥlõõzzi tuåimtummšest jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid da stroiʹttlid, veäʹǩǩat veʹrǧǧniiʹǩǩid da stroiʹttlid sääʹmǩiõlltäiddsaž tuulki haʹŋǩǩummšest di jeeʹres sääʹmǩiõll-lääʹjjest jurddum tuâjain da seuʹrrai sääʹmǩiõll-lääʹjjest šiõttum täävtõõzzi teâuddjummuž da tuejjeeʹl taarbšeʹmmen aalǥtõõzzid sääʹmǩiõl âânnmõõžž oouʹdeem diõtt. Konttâr tuâjjlažjååʹđteeʹjen tåimm ǩiõllstaanpiisar.

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Škooultõs- da mättmateriaalkonttâr tuâjjan lij håiddad säʹmmlai škooultõõzz da mättʼtõõzz di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummuž kuõskki aaʹššid. Koontâr vaʹsttad sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal plaanummšest, valmštõõllmest da jueʹǩǩmest, sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin, õlmstââʹtt sääʹm-mättʼtõõzz stastiikkid da tuõʹllai õhttvuõđ sääʹm-mättʼtõõzz riâšši kooʹddid da škooulid di mättʼtõõzz vaaldšma. Koontâr valmštââll da peejj tueiʹmme še säʹmmlai škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan såbbri äʹššǩiiʹrjid da vuässââtt sääʹm mättʼtõshalltõõzz tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju. Konttâr ouddooumžen tåimm škooultõspiisar.

Tuåimmpääiʹǩ

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹdd väʹlddtåimmpäiʹǩǩ lij Aanrest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Sääʹmteeʹǧǧest lij čårrtåimmpäiʹǩǩ Hettast.

Tobdstõõđ še