Säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan

Säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan lij sääʹmteeʹǧǧ, säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi, riikk- da vuʹvddvaaldâšm kõskksaž äʹšštobddi-, õhttsažtuâjj- da saǥstõõllâmorgaan. Säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan tåimm sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst.

Õhttsažtuâjjorgaan miârktõssân lij viikkâd ooudâs õhttsažtuâj säʹmmlai pueʹrrvââjjamaaʹššin da ooudâsvieʹǩǩted õhttsažtuõjju vuässõõđji organisaatioi kõskksaž meersaž da raajid râstldeei õhttsažtuâj.

Õhttsažtuâjjorgaan tåimm vuäʹpstõõzzuʹvddi orgaanân pååđai sääʹmteeʹǧǧ linjjorganisaatiost.

Tuâj

  • Veekk ooudâs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da ooudâsviikkmõõžž raajjõhttsažtuâjj lokku vääʹldeeʹl,
  • seuʹrrai ouddnummuž da tåimm äʹšštobddjen, di
  • tueʹjjad eʹtǩǩõõzzid da oudd äʹšštobddiciâlklmid säʹmmlai pueʹrrvââjjamkõõččmõõžžin.

Šiõttummuš da norrõs

Teeʹǧǧ sååbbar šiõttad õhttsažtuâjjorgaan jiijjâs toiʹmmjempââʹj vaʹstteei ääiǥas. Õhttsažtuâjjorgaanâst lij eeʹttkâsttmõš sääʹmteeʹǧǧest, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriast, säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi riâššmõõžžâst, puuʹttummšest da ooudâsviikkmõõžžâst vaʹstteei vueʹssbeäʹlin di säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin.

Teeʹǧǧ sååbbar nõõmat orgaaʹne koumm vuäzzla, õhtt juõʹǩǩ ǩiõlljooukâst, jeeʹres vueʹssbeäʹl nõõmee kååʹtt-a õõut vuäzzla. Lââʹssen juâkksaž vueʹssbieʹll nõõmat vuäzzliʹžže jiõčč-i väärrneeʹǩǩ.

Lââʹssen õhttsažtuâjjorgaanâst vueiʹtte leeʹd äʹšštobddivuäzzla õhttsažtuâjjorgaan tuʹmmeem naaʹlin.

Õhttsažtuâjjorgaan saaǥǥjååʹđteeʹjen da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen tåimma sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla. Õhttsažtuâjjorgaan piissren tåimm Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar.