Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelin

Saamelaisten sosiaali- ja terveysasioiden yhteistyöelin on saamelaiskäräjien, saamelaisten kotiseutualueen kuntien, valtion- ja aluehallinnon välinen asiantuntija-, yhteistyö- ja neuvotteluelin. Saamelaisten sosiaali- ja terveysasioiden yhteistyöelin toimii saamelaiskäräjien yhteydessä. 

Yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää yhteistyötä saamelaisten hyvinvointiasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden välistä kansallista ja rajat ylittävää yhteistyötä.  

Yhteistyöelin toimii neuvoa-antavana elimenä erillään saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta.

Tehtävät

  • Edistää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja kehittämistä rajayhteistyö huomioiden,  
  • seuraa kehitystä ja toimii asiantuntijana, sekä 
  • tekee esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja saamelaisten hyvinvointikysymyksissä. 

Asettaminen ja kokoonpano

Käräjien kokous asettaa yhteistyöelimen omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Yhteistyöelimessä on edustus saamelaiskäräjiltä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavista tahoista sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnista.  

Käräjien kokous nimeää elimeen kolme jäsentä yksi kustakin kieliryhmästä, muut tahot nimeävät kukin yhden jäsenen. Lisäksi kukin taho nimeää jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

Lisäksi yhteistyöelimessä voi olla asiantuntijajäseniä yhteistyöelimen päättämällä tavalla.  

Yhteistyöelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat saamelaiskäräjien nimeämät jäsenet. Yhteistyöelimen sihteerinä toimii Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri.