Eettisten ohjeiden toimielin

Saamelaiskäräjien yhteydessä toimii eettisten ohjeiden toimielin, joka ohjeistaa ja valvoo Saamelaiskäräjien eettisten ohjeiden toimeenpanoa. Toimielin selvittää, arvioi ja seuraa muun muassa epäasialliseen kohteluun liittyviä asioita kaikessa Saamelaiskäräjien toiminnassa. Toimielin vie tarvittaessa asian hallituksen ja käräjien kokouksen käsiteltäväksi. Toimielin raportoi toimistaan hallitukselle ja saamelaiskäräjien kokoukselle. 

Eettisten ohjeiden tarkoitus

Eettisten ohjeiden tavoitteena on turvata Saamelaiskäräjien toiminnan eettisyys. Eettiset ohjeet luovat pohjaa luottamukselle, lisäävät arvostusta, sisäistä yhtenäisyyttä ja keskinäistä kanssakäymistä. Ohjeet luovat myös turvaa silloin, kun toimintaa arvostellaan. Ohjeiden tarkoituksena on osaltaan opastaa, kuinka valita eettisesti oikeita toimintatapoja ja miten ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää ja tarvittaessa puuttua niihin. Tarkoituksena on vahvistaa sitä, että asioita käsitellään Saamelaiskäräjillä asiallisesti, arvokkaasti ja asian vaatimalla vakavuudella ja sitoumuksella. 

Saamelaiskäräjien edustajat, luottamushenkilöt ja työntekijät

 1. Noudattavat eettisten ohjeiden arvoja ja normeja. 
 2. Noudattavat lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä kunnioittavat Saamelaiskäräjien päätöksiä. 
 3. Ovat tietoisia saamelaiskulttuurin ja elämäntavan monimuotoisuudesta. 
 4. Toimivat niin, että Saamelaiskäräjiä arvostetaan ja että tieto ja ymmärrys saamelaisten asioihin ja saamelaisyhteisöä kohtaan lisääntyy. 
 5. Pyrkivät välttämään tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa ristiriitoja Saamelaiskäräjien etujen ja henkilökohtaisten yhteyksien välillä. 
 6. Eivät hyväksy itselle, perheelle tai muille läheisille ihmisille liittyviä erityisiä taloudellisia tai muita etuja, joita voidaan katsoa vaikuttavan tai jotka voivat vaikuttaa poliittisiin toimiin ja päätöksiin. 
 7. Eivät anna yksityisesti lupauksia, joita Saamelaiskäräjät ei voi laissa määriteltyjen tehtäviensä puitteissa toteuttaa. 
 8. Kunnioittavat luottamuksellisia tietoja, joita ovat saaneet tietoonsa Saamelaiskäräjien asioiden käsittelyn yhteydessä, ja että eivät koskaan käytä luottamuksellisia tietoja henkilökohtaisten etujensa saavuttamiseen tai muiden vahingoittamiseen. 
 9. Varmistavat, että kaikki tiedot, jotka liittyvät Saamelaiskäräjien toimintaan ovat oikeita ja luotettavia. 
 10. Osoittavat huolellisuutta ja kohtuullisuutta taloudellisissa asioissa ja Saamelaiskäräjien omaisuutta kohtaan. 
 11. Eivät aseteta Saamelaiskäräjien hallinnolle vaatimuksia, jotka eivät kuulu heidän tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa, osoittavat arvostusta työntekijöitä ja heidän ammattitaitoa kohtaan sekä käsittelevät mahdollisen tyytymättömyytensä avoimesti suoraan hallinnon kanssa. 
 12. Tiedostavat ja huomioivat muiden edustajien mielipide-erot ja harjoittavat rakentavaa kritiikkiä asianmukaisten kanavien kautta vastuullisella tavalla. 

Saamelaiskäräjillä ei hyväksytä missään tilanteessa ja olosuhteissa häirintää, epäasiallista käytöstä tai epäasiallista puhetta. Saamelaiskäräjillä on työturvallisuuslakiin sekä yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus puuttua epäasialliseen käytökseen ja häirintään.