Elinkeinot, oikeus ja ympäristö

Saamelaiskäräjät pyrkii kehittämään saamelaisten oikeudellista asemaa ja edistämään saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisedellytyksiä yhteistyössä elinkeinojen harjoittajien kanssa. Saamelainen elämänmuoto perinteisine elinkeinoineen on riippuvainen saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisista maista ja vesistä, joten ympäristöön liittyvään päätöksentekoon vaikuttaminen on tärkeä osa Saamelaiskäräjien työtä.  

Perustuslain 17.3 §:n mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Tällä oikeudella on ylisukupolvinen luonne, eli saamelaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus kulttuurinsa harjoittamisen niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Saamelaisten kulttuurin käsite on dynaaminen ja siihen kuuluu moninaisia elementtejä, eikä käsitettä pysty tyhjentävästi määrittelemään. Saamelaisten kulttuuria ovat muun muassa saamen kieli, kulttuuriperintö, kulttuuri-ilmaukset, taide, perinteinen tieto, luontosuhde, perinteiset elinkeinot samoin kuin muut saamelaisten alkuperäiskansana harjoittaman kulttuurin tavat ja muodot.  

Saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ovat kalastus, poronhoito, metsästys, keräily ja saamelainen käsityö sekä näiden nykyaikaiset harjoittamismuodot. Pienimuotoinen matkailutoiminta voi olla perinteisten elinkeinojen tukena elannonhankinnassa. Perinteisissä elinkeinoissa saamen kieli on luonteva osa työskentelyä, ja elinkeinot toimivatkin kielen ja kulttuurin aktiivisina käyttöpaikkoina, joiden kautta tietoa ja taitoa myös siirretään sujuvasti sukupolvelta toiselle.  

Saamelaiskäräjät antaa saamelaisten oikeuksiin, elinkeinoihin ja ympäristöön liittyviä asiantuntijalausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita, neuvottelee saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti eri viranomaisten kanssa ja osallistuu sidosryhmätyöskentelyyn sekä erilaisiin elinkeinoja, saamelaisten oikeuksia ja ympäristöä koskeviin tilaisuuksiin. Saamelaiskäräjien antamiin asiantuntijalausuntoihin, esityksiin, aloitteisiin ja muihin asiakirjoihin voi tutustua dokumenttipankissa. 

Saamelaiskäräjien oikeus-, elinkeino- ja ympäristösektorille valmistellaan toimikausittain saamelaisten oikeus-, elinkeino-, kulttuuriperintö- ja ympäristöpoliittinen toimintaohjelma, joka määrittelee sektorille toimikauden tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

Oikeus-, elinkeino- ja ympäristösektorin toimikauden 2020–2023 kärkitavoitteet:

  1. Saamelaisten perinteisten kalastusoikeuksien toteutumisen turvaaminen ja kehittäminen sekä saamelaisten kotiseutualueen kalakantojen tilan ja vesienhoidon vahvistaminen 
  2. Käsityön harjoittamisedellytysten edistäminen perinteisenä elinkeinona 
  3. Saamelaiskulttuuriin kohdistuvien heikentävien vaikutusten hillintä 
  4. Saamelaisten kotiseutualueen luonnon ja kulttuuriympäristön suojelu 
  5. Viestinnän kehittäminen 
  6. Saamelaisten kotiseutualueen työllisyyden parantaminen 

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Kalle Varis

Lakimiessihteeri

Sarita Kämäräinen

Elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri

Maria Valkeapää

vs. elinkeinosihteeri

Tiina Lovisa Solbär

Vs. ympäristösihteeri

Kirsi Suomi

Suunnittelija, Saamelaismatkailun kävijäohjeistushanke

Tutustu myös