Saamen kielten etäopetushanke

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetuspilotti on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2018–31.8.2023. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetuspilotti on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka alkoi vuonna 2018. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on saanut jatkorahoituksen lukuvuodelle 2023–2024, mutta OKM on sitoutunut kolmen vuoden hankeaikaan eli vuoteen 2026 asti.

Hankkeen kuudentena lukuvuonna 2023–2024 saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) etävälitteistä opetusta annetaan saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia noin 180 oppilaalle ja opiskelijalle yhteensä 110 eri koulusta. Hankkeessa annettava opetus on perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten opetusta, ja opetukseen voivat tulla mukaan myös esiopetuksen oppilaat. Heidän opetuksessa painottuu leikki ja toiminnallisuus. Hankkeeseen on palkattu kaksi päätoimista tuntiopettajaa inarin- ja pohjoissaameen sekä sivutoimiset tuntiopettajat pohjois- ja koltansaameen.

Hankkeen päämääränä on saattaa yhä useampi saamelaistaustainen oppilas saamen opetuksen piiriin etäyhteyksiä käyttäen sekä luoda saatujen tulosten ja kokemusten kautta edellytykset saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen vakinaistamiselle valtakunnallisesti.

Saamen kielten opetukseen liittyy monenlaisia haasteita, ja uusia, etäyhteyksiä hyödyntäviä menetelmiä on syytä kehittää, jotta laadukasta opetusta voidaan jatkossa tarjota yhä laajemmalla alueella asuvalle saamelaisväestölle. Saamelaisopetuksen resursseja on hajallaan ympäri maata, ja niiden koordinointi ja tarvealueille ohjaaminen on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan oikeus kielen oppimiseen ja mahdollisuus saada jatkossakin saamenkielisiä työntekijöitä ja toimijoita yhteisöön.