Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu

Saamelainen lastenkulttuukeskus Mánnu on aloittanut toimintansa vuonna 2004. Mánnu pyrkii toiminnallaan vahvistamaan saamelaisnuorten kulttuuri-identiteettiä, lisäämään saamelaisen perinteisen tiedon ja taidon arvostamista, omaksumista ja tallentamista sekä mahdollistamaan sukupolvien välisiä yhteisöllisiä toimintamalleja. 

Saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun yhteistyökumppaneina toimivat koulut, päiväkodit ja kielipesät, joiden kautta kohderyhmä eli saamelaisalueen alle 18-vuotiaat saamelaislapset ja nuoret tavoitetaan laajasti. Käytännössä Mánnu järjestää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä vahvistavaa toimintaa kouluihin, päiväkotiin ja kielipesiin. Mánnu osallistuu myös saamelaistapahtumien järjestelyihin esimerkiksi tuottamalla ohjelmasisältöjä lapsille ja nuorille. 

Saamelainen lastenkulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen, suullisen perimätiedon kautta oppimiseen sekä kulttuurin, taiteen ja duodjin omaksumiseen. Lastenkulttuuritoiminta on saamelaisen aineellisen ja aineettoman kulttuurin edistämistä. 

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa rahoittavat opetus – ja kulttuuriministeriö yhdessä saamelaisalueen kuntien ja Saamelaiskäräjien kanssa. 

Mánnun tavoitteena on

  • tuoda nuoria saamelaistaiteilijoita näkyviin toiminnan kautta
  •  antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia omaksua saamelaisia perinnetietoja ja – taitoja
  •  luoda lapsille luonnollisia saamen kielen käyttö-tilanteita
  • lisätä tietoa muista alkuperäiskansoista
  •  tarjota lapsille mahdollisuuksia persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen
  • ohjata ja rohkaista lapsia ja nuoria luovaan itseilmaisuun
  • kehittää kulttuurija taidekasvatusta saamelaisalueella
  • turvata saamelaislasten ja nuorten hyvinvointia
  •  ehkäisee syrjäytymistä
  • edistää yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden välillä

Ajankohtaista

Petra Biret Magga-Vars
Guhtora Biera Jovnna Mauri PetraBiret
Heaikká Iŋger-Ánne Iŋggá Biret-Ánne PetraBiret

Toiminnanohjaaja, Saamelainen lastenkulttuurikeskus
040 732 5503 / 010 839 3110
petra.magga@samediggi.fi

 

Čoarvvit

Saamenkielinen musiikkituokio