Saamelaiskäräjien vaalit

Saamelaisille alkuperäiskansana on perustuslaissa turvattu omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella. Itsehallintoa suunnittelee ja toteuttaa Saamelaiskäräjät vuodesta 1996 lukien (Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974). Saamelaiskäräjät on saamelaisten oma kansanvaltainen edustajisto, jonka tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä saamelaisten asemaa alkuperäiskansana koskevat asiat. 

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta toimeenpanee vaalit saamelaiskäräjistä annetun lain 4 luvun ja oikeusministeriön vaalimenettelystä antaman asetuksen (3.11.2006/965) mukaisesti. Äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaiksi. 

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Vaalilautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä on säädetty saamelaiskäräjälaissa. 

Vaaliluettelon laatiminen ja siihen hakeutuminen

Vaalilautakunta merkitsee vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja edellisissä vaaleissa. 

Edellisissä vaaleissa vaaliluetteloon merkittyjen henkilöiden lapset, jotka ovat tulleet äänioikeusikään eli täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalien viimeisenä päivänä, merkitään vaaliluetteloon sen jälkeen, kun he ovat ilmoittaneet pitävänsä itseään saamelaisena. Tämä ilmoitus tulee tehdä vaalivuotta edeltävän joulukuun viimeiseen päivään mennessä. 

Vaaliluetteloon merkitään myös ne henkilöt, jotka itse kirjallisesti hakeutuvat vaaliluetteloon ja jotka vaalilautakunta toteaa äänioikeutetuiksi saamelaisiksi. Vaaliluetteloon voi hakeutua saamelaiskäräjälain 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdan ja 21 §:n perusteella. 

Pyyntö vaaliluetteloon ottamiseksi tai siitä poistamiseksi tulee tehdä vaalilautakunnan tätä tarkoitusta varten laatimalla hakemuslomakkeella, joka tulee palauttaa vaalilautakunnalle postitse siten, että se on perillä viimeistään vaalivuotta edeltävän joulukuun 31 päivänä klo 16.00. 

Ilmoitus äänioikeudesta

Vaaliluetteloon merkityt saamelaiset saavat ilmoituksen äänioikeudestaan, vaaliluettelon nähtävillä oloajasta ja -paikoista ja muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista postitse helmi-maaliskuussa vaalivuonna. Kaikille äänioikeutta pyytäneille lähetetään ennen vaaliluettelon asettamista nähtäville tieto siitä, onko heidät merkitty vaaliluetteloon vai ei. 

Vaaliluettelo on nähtävänä vaalivuoden maaliskuussa 10 perättäisenä arkipäivänä, ei kuitenkaan arkilauantaina. Vaaliluettelon tarkemmasta nähtävillä oloajasta ja -paikasta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella. 

Henkilö, joka on mielestään jätetty oikeudettomasti pois vaaliluettelosta tai jota koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta viimeistään 14 päivänä vaaliluettelon nähtävillä pitämistä koskevan ajan päättymisestä. Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi saattaa oikaisuvaatimuksen saamelaiskäräjien hallituksen ratkaistavaksi. 

Ehdokkaan asettaminen

Ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleihin voi asettaa vähintään kolme äänioikeutettua saamelaista viimeistään 31 päivänä ennen vaalitoimituksen aloittamista. Ehdokkaan asettamisesta tiedotetaan julkisella kuulutuksella. Ehdokasasettelua varten täytetään vaalilautakunnan vahvistama lomake. Vaalilautakunta käsittelee ehdokkaiden vaalikelpoisuuden, laatii ja vahvistaa heitä koskevan ehdokasluettelon ja julkaisee sen viipymättä. 

Vaalien toimittaminen

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan vaalivuoden syyskuun ensimmäisen täyden viikon maanantaista alkavan neljän viikon aikana. Vaaliasiakirjat toimitetaan äänioikeutetuille syyskuun alussa postitse kirjattuna kirjeenä ja äänestäjä palauttaa vaaliasiakirjat vaalilautakunnalle samalla tavalla kirjattuna lähetyksenä suoritettuaan äänestyksensä. Postin välityksellä lähetettyjen vaaliasiakirjojen tulee olla vaalilautakunnalla ääntenlaskennan aloittamiseen mennessä. 

Ääntenlaskenta aloitetaan vaalien aloittamisesta viidennen viikon maanantaina. Saamelaiskäräjien jäseniksi tulevat ne 21 henkilöä, jotka vaalissa ovat saaneet eniten ääniä edellyttäen, että heidän joukossaan on vähintään kolme jäsentä kustakin saamelaisten kotiseutualueen kunnasta (yhteensä 12). Lisäksi näistä kunnista tulee valituksi yksi varajäsen kustakin (yhteensä 4). 

Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen kolmantena päivänä ääntenlaskennan aloittamisesta pitämässään kokouksessa. 

Tutustu myös