Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin

Saamelaisten koulutusasioiden yhteistyöelin on saamelaiskäräjien, saamelaisten kotiseutualueen kuntien, muiden saamen kielen tai saamenkielistä opetusta järjestävien kuntien ja valtionhallinnon välinen asiantuntija-, yhteistyö- ja neuvotteluelin. Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelin toimii saamelaiskäräjien yhteydessä.  

Yhteistyöelimen tarkoituksena on edistää yhteistyötä saamelaisten koulutusasioissa ja edesauttaa yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden välistä tiedonkulkua ja yhteydenpitoa.  

Yhteistyöelin toimii neuvoa-antavana elimenä erillään Saamelaiskäräjien linjaorganisaatiosta.  

Tehtävät

  • Edistää saamenkielistä ja saamen kielen opetusta sekä saamenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä ja kehittämistä,
  • seuraa kehitystä ja toimii asiantuntijana, ja
  • tekee esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja saamelaisten koulutuskysymyksissä. 

Asettaminen ja kokoonpano

Saamelaiskäräjien kokous asettaa yhteistyöelimen omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  

Yhteistyöelimessä on vähintään kymmenen jäsentä. Käräjien kokous nimeää elimeen kolme jäsentä, yhden jokaisesta saamen kieliryhmästä. Saamelaiskäräjät pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä, Opetushallitusta, Lapin aluehallintovirastoa, saamelaisten kotiseutualueen kuntia Enontekiötä, Inaria, Sodankylää ja Utsjokea, muita saamen kielten tai saamenkielistä opetusta järjestäviä kuntia, Saamelaisalueen koulutuskeskusta ja Oulun yliopiston Giellagas -instituuttia nimeämään kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.  

Yhteistyöelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Saamelaiskäräjien nimeämät jäsenet.  Yhteistyöelimen sihteerinä toimii saamelaiskäräjien koulutussihteeri.