Säʹmmlai škooultõsaaʹššin õhttsažtuâjjorgaan

Säʹmmlai škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan lij sääʹmteeʹǧǧ, säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi, jeeʹres sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz jäʹrjsteei kooʹddi da riikkvaaldâšm kõskksaž äʹšštobddi-, õhttsažtuâjj- da saǥstõõllâmorgaan. Säʹmmlai škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan tåimm sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst.

Õhttsažtuâjjorgaan miârktõssân lij oouʹdeed õhttsažtuâj säʹmmlai škooultõsaaʹššin da ooudâsvieʹǩǩted õhttsažtuõjju vuässõõđji organisaatioi kõskksaž teâđjååttmõõžž da õhttvuõđâânnmõõžž.

Õhttsažtuâjjorgaan tåimm vuäʹpstõõzzuʹvddi orgaanân pååđai Sääʹmteeʹǧǧ linjjorganisaatiost.

Tuâj

  • Veekk ooudâs sääʹmǩiõllsaž da sääʹmǩiõl mättʼtõõzz di sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm riâššmõõžž da ooudâsviikkmõõžž.
  • seuʹrrai ouddnummuž da tåimm äʹšštobddjen, da
  • tueʹjjad eʹtǩǩõõzzid da oudd äʹšštobddiciâlkmid säʹmmlai škooultõskõõččmõõžžin.

Šiõttummuš da norrõs

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar šiõttad õhttsažtuâjjorgaan jiijjâs toiʹmmjempââʹj vaʹstteei ääiǥas.

Õhttsažtuâjjorgaanâst liâ uuʹccmõsân lååi vuäzzla. Teeʹǧǧ sååbbar nõõmat orgaaʹne koumm vuäzzla, õõut juõʹǩǩ sääʹm ǩiõlljooukâst. Sääʹmteʹǧǧ räukk mättʼtõs- da kulttuurministeria, Mättʼtõshalltõõzz, Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr, säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddid Jeänõõǥǥ, Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ, jeeʹres sääʹmǩiõli leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz jäʹrjsteei kooʹddid, Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzz da Oulu universiteeʹtt Giellagas -instituutt nõõmeed kååʹtt-a õõut vuäzzla da persoonlaž väärrneeʹǩǩ.

Õhttsažtuâjjorgaan saaǥǥjååʹđteeʹjen da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen tåimma Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla.  Õhttsažtuâjjorgaan piissren tåimm sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar.