Nuõrisuåvtõs

Nuõrisuåvtõs lij aalǥtum Sääʹmtiiʹǧǧi vuâlažvuõʹtte eeʹjjest 2011. Nuõrisuåvtõõzz vueiʹvv-vueʹǩǩšõs tuejjan lij viikkâd ooudâs sääʹmnuõri ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid di nââneed sääʹmnuõri identiteett nuõrituej pääiʹǩ. Lââʹssen nuõrisuåvtõs valmštââll tõid sääʹmtiiʹǧǧi čuäjtõõzzid, aalǥtõõzzid, ceâlklmid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid.

Vuäzzla

Rosa-Máren Juuso, saaǥǥjååʹđteei
Helmi Ljetoff, väärsaaǥǥjååʹđteei
Niila-Juhán Valkeapää
Hánsa Ravna-Pieski
Saana Aikio
Roni Virtanen
Anette Kosonen

Äʹšštobddivuäzzla

Leo Vilmunen
Mihku Näkkäläjärvi
Tiia-Káren Alakorva
Biret Juliánná Hætta
Sárá-Májjá Pieski

Väärrvuäzzla

Marielle Näkkäläjärvi
Maria Mäkinen 
Matti Musta
Ánte Tenoranta
Lilja Ljetoff
Uula Jouste
Sárá-Márjá Keskitalo

Tuåimmjummuš da tuejj

Vueiʹvv-vueʹǩǩšõs tuejj lij viikkâd ooudâs sääʹmnuõri ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid di nââneed sääʹmnuõri identiteett nuõrituej pääiʹǩ.

Nuõrisuåvtõõzz tuejaid kooll še ouddm.:

  • smeʹllkâʹtted sääʹmnuõrid vuässõõttâd õhttsažkååddliʹžže tuåimmjummša,
  • viikkâd ooudâs sääʹmnuõri meersaž da meeraikõskksaž õhttsažtuej,
  • spraavdõõttâd õhttsažtuej nuõri aaʹšši hoiʹddjeei meersai da meeraikõskksai organisaatioivuiʹm da tuåimmorgaanivuiʹm,
  • di vaʹstteed nuõrisuåvtõõzz õhttvuõđâst jiõččânji toimmjeei pååđ Sääʹmnuõri konfereens riâššmõõžžâst kueiʹt eeʹjj kõõskin.

Nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummuž teäggat mättʼtõs – da kulttuurministeria.

Vuäzzla

Nuõrisuåvtõʹsse vaʹlljeet kueiʹt eeǥǥas vuârast saaǥǥjååʹđteei, vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da vitt jeeʹres vuäzzla di juõʹǩǩkeʹče jiijjâs-i vääʹrrvuäzzla. Täk väʹlddveärla vuäzzla da vääʹrrvuäzzla aʹlǧǧe leeʹd vaʹlljeem poodd 18-28-âkksa. Lââʹssen nuõrisuåvtõʹsse vaʹlljeet kueiʹt eeǥǥas vuârast jäänmõsân vitt põõšši äʹšštobddivuäzzla, kook aʹlǧǧe še leeʹd vaʹlljeem poodd juʹn 15-17-âkksa.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzlain ij taarbâž leeʹd sääʹmtiiʹǧǧi vuäzzlaž da mieʹldd tuåimmjummša vueiʹtte vuässõõttâd puk Lääʹddjânnam sääʹmnuõr jälstempäiʹǩǩ-kååʹddest soorčǩani. Sääʹmǩiõl täidd lij tuäivvmõššân, leša tõt ij leäkku viâltʼteʹmesvuõtt vueiʹtted leeʹd aktiivlaž nuõrisuåvtõsneǩ. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest vääʹldet lokku še, što vuäzzla eeʹttkâʹstte vueiʹtlva jiânnai kääʹtteeʹl obb sääʹmvuuʹd di jeeʹres ǩiõlljooukid.

Nuõrisuåvtõõzz nõõmtem nuõrisuåvtõõzz väʹlddveärla vuäzzlast lij saakkvuõiggâdvuõtt tiiʹǧǧi såbbrest di pääiʹǩ âʹlnn åårrmõš- da saakkvuõiggâdvuõtt tiiʹǧǧi halltõõzz såbbrest nuõrisuåvtõõzz valmštõõllâm aaʹššin.