Reâuggmen Sääʹmteeʹǧǧest

Sääʹmteeʹǧǧest reâuggap juõʹǩǩka õuʹdde sääʹm meerast, što sääʹmǩiõlin da kulttuurâst leʹčči jieʹllemsââʹjj še puäʹđlvest. Sääʹmteʹǧǧ lij õhtt sääʹmvuuʹd miârkteei reâugguʹvddjin. Toiʹmmjemǩeʹdd lij veeidas da äʹšštobddjid taarbšet jeeʹres suõʹrjid da jeeʹresnallšem tuâjaid.

Sääʹmteʹǧǧ lij oskkumoummuiorganisaatio, koʹst pââimõs tuʹmmeemvääʹld âânn vaalivuiʹm vaʹlljuum Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar. Sääʹmteeʹǧǧ poliittlaž orgaan vaʹsttee poliittlaž liiʹnji raajjmõõžžâst da vaaldâšm reâugg poliittlaž liiʹnji õõuʹdeem da čõõđ viikkâm õuʹdde.   

Sääʹmteeʹǧǧ jååʹđtummuš da reâuggjååʹđtemtuâjj šâdd sääʹm äärvai da õõutsââʹjest suåppum vuâkkõõzzi meâldlânji. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd tuâj ohjjad Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj toiʹmmjemprogramm di Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõš, koin šiõtteed jm. viiʹrjin, jeeʹres orgaanin da tõi tuâjain di vaaldâšm-mõõntõõllmõõžžâst Sääʹmteeʹǧǧest. Tuâjjlažkåʹddpolitiikk vuäʹppast toiʹmmjempõõʹji mieʹldd raajjâmvuâllsaž Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkåʹddpoliittlaž programm. 

Soojjlõs reâuggvueiʹttemvuõđ 

Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad leeʹd jiiʹjjes peäʹlest tuärjjeeʹmen sääʹmǩiõli da kulttuur jieʹllemviõkksažvuõđ seillmõõžž, sääʹm äʹrbbvuõđi da naaʹli seillmõõžž da sääʹmjieʹllemvuõʹjji jieʹllemviõkksažvuõđ tuärjjummšest.  

Sääʹmteʹǧǧ âânn täʹrǩǩen, što Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkåʹdd vuäitt še harjjted tuâjas lââʹssen äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjjid. Tuâjjlažkååʹdd vueiʹttemvuõđid reâuǥ da piârri õʹhttesuåvtummša, äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji harjjtummša da reâuǥast vuäittmõʹšše tuärjjeet soojjlõs reâuggäiʹǧǧmõõntõõllmõõžži di ougglõstuâjjvueiʹttemvuõđi veäkka.  

Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad veâl tuâjjlažkååʹdd silttummuž ooudâsviikkmõõžž, škooultemvueiʹttemvuõđid da sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžž. 

Päʹlǩǩ da õuddõõzz 

Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩ nårrai tuâj väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz meâldlaž vuâđđpääʹlǩest di sääʹmvuuʹd lââʹzzest da vueiʹtlvaž tuõjju härjjnemlââʹzzest. Päʹlǩǩ-klaass iʹlmmtet tuâjjpäiʹǩǩiʹlmmtõõzzâst. 

Tuâjjliʹžžen vuäǯǯak meeʹst kaʹtti tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzid di liikkeem-, kulttuur- da pueʹrrvââjjamõuddõõzz. Sääʹmteeʹǧǧest lij še täävtõs tuâjjlai miõl pueʹrrvââjjma: taʹrjjeep mij tuâjjlaid tuâjjohjjummuž di ǩiddeep miõl ääv saǥstõõllâmkulttuuʹre. 

Sääʹmteʹǧǧ jääʹǩǩat riikk veʹrǧǧ- da tuâjjmäinnsuåppmõõžž. 

Iʹlmmtep äävai åårrai tuâjjpaaiʹǩid Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain. Tääʹrǩab ooccâmvuäʹppõõzz da rekrytâsttmõõžžâst vaʹstteei oummu õhttvuõtt-teâđ käunnʼje tuâjjpäiʹǩǩiʹlmmtõõzzâst.  

Vuäitak še vuõltteed miʹjjid ääv ooccmõõžž, koin õlmmääk haaʹlummšad reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest. Vuõlttâd ääv ooccmõõžž.

Ääv tuâjjpääiʹǩ

Puk