Saamen kielineuvosto

Saamen kielineuvostossa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Kielineuvostolla on tärkeä poliittinen rooli saamenkielisten oikeuksien valvojana ja saamen kielten edistäjänä yhdessä Saamelaiskäräjien sihteeristössä toimivan saamen kielen toimiston kanssa. 

Tärkeä osa kielineuvoston työssä on yhteistyö saamen kielilautakunnan kanssa sekä muiden saamen- ja vähemmistökielten ja kielentutkimuksen parissa työskentelevien tahojen kanssa, joita ovat esim. Kotus (Kotimaisten kieltenkeskus). Kielineuvostolla on myös edustajansa Euroopan vähemmistökielten toimiston (Eblul) Suomen osasto, Fibluli:n hallituksessa.  

Lautakuntaan toimikaudella 2024–2027 kuuluvat jäsenet:

Jäsenet

Veikko Feodoroff, puheenjohtaja
Leena Niittyvuopio-Jämsä, varapuheenjohtaja
Anni Saara Aikio
Petter Morottaja
Pentti Pieski
Margareetta Suoninen
Inker-Anni Magga

Varajäsenet

Anna-Katariina Feodoroff
Neeta Jääskö
Anna-Liisa Väyrynen
Hannu Kangasniemi
Ara Aikio
Jouni Aikio
Ulla-Maarit Magga

Tehtäviin kuuluu:

  • Ylläpitää ja kehittää Suomessa käytettäviä saamen kieliä. 
  • Antaa ohjeita ja suosituksia kielen- ja nimistönhuoltoon ja terminologiaan liittyvissä asioissa. 
  • Edistää kielen tutkimusta, jakaa tietoa saamen kielistä ja osallistua pohjoismaiseen kieliyhteistyöhön. 
  • Antaa yhdessä saamen kielen toimiston kanssa vaalikausittain Saamelaiskäräjille kertomuksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta sekä saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kieliolojen kehityksestä.  
  • Päättää saamelaisten kielipesätoimintaan tarkoitetun määrärahan käytöstä. Lisäksi seuraa ja valvoo määrärahan käyttöä sekä laatia Saamelaiskäräjien hallitukselle vuosittain selvityksen. 
  • Jakaa kerran vaalikaudessa Saamen kieliteko-palkinto.