Menettelyohje saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa koskevissa hankkeissa

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. 

Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa koskevassa tutkimuksessa ja muissa toimenpiteissä, joilla on tai voi olla vaikutusta saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa. 

Saamelaisten kulttuuri, mukaan lukien aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö kuten tarinaperinne, perinteinen tieto, perinteiset elinkeinot ja kulttuuri-ilmaukset, kuuluvat saamelaisten perustuslailla (perustuslain 17.3 §) suojattuun kulttuurimuotoon ja saamelaisten perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettuun kieltään ja kulttuuriaan koskevaan itsehallintoon (ks. myös HE 248/1994 vp). Itsehallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa Saamelaiskäräjät. 

Saamelaisten kulttuuriperinnön suojelu perustuu saamelaisia alkuperäiskansana turvaavaan kansainväliseen oikeuteen ja kansalliseen lainsäädäntöön sekä saamelaisten perinteisenä tietona ilmeneviin tapoihin ja oikeuskäsityksiin. Kansainvälisistä sopimuksista ja sitoumuksista ovat keskeisimpiä YK:n alkuperäiskansojen julistus (artiklat 11 ja 31) sekä alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirja, YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (artiklat 8(j) ja 10 (c)), sekä Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta. 

Menettelyn mukaista ennakkosuostumusta koskevat hakemukset tulee lähettää Saamelaiskäräjille postitse osoitteeseen Sajos, 99870 Inari tai Saamelaiskäräjien kirjaamoon osoitteeseen info@samediggi.fi. 

Käytännön vinkit hankkeesta vastaaville ja tutkijoille

Alta löydät käytännön vinkit hankkeesta vastaaville tutkijoille. Luethan laaditut vinkit huolellisesti ennen yhteydenottoa. Näin voimme varmistaa, että ennakkosuostumuksen käsitteleminen on mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta.

  1. Ole hyvissä ajoin yhteydessä Saamelaiskäräjiin hankkeesi tiimoilta. Hankkeesi aihe tai vaikutusten kohde määrittää sen, keneen Saamelaiskäräjillä sinun kannattaa olla aluksi yhteydessä. Eri toimialojen vastuuesittelijöiden yhteystiedot löytyvät yhteystiedoista. Jos et tiedä, mihin toimialaan hankkeesi tai tutkimuksesi kuuluu, ole yhteydessä Saamelaiskäräjien infoon – sieltä ohjataan oikealle henkilölle.
  2. Tunnista alustavasti hankkeesi/tutkimuksesi mahdolliset vaikutukset ja eettiset haasteet ennen kuin otat yhteyttä. On tärkeää, että hankkeesi alustava sisältö ja aikataulu ovat tällöin tiedossa, jotta saisimme aloitettua molempien osapuolien kannalta hedelmällisen keskustelun. Mahdollisimman aikainen yhteydenotto on tärkeää siksi, että mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin ja eettisiin haasteisiin voisimme yhdessä etsiä kestäviä ratkaisuja. Ole siis rohkeasti yhteydessä!
  3. Hankkeen tai tutkimuksen aikataulun suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon asian käsittelyyn Saamelaiskäräjillä sekä mahdollisiin neuvotteluihin menevä aika. Tyypillisesti asian käsittelyyn menee 1–2 kk, mutta tämä riippuu hankkeen/tutkimuksen luonteesta, laajuudesta sekä suunnitelmien ja arvioiden laadusta ja perusteellisuudesta. Mitä vähemmän lisäselvityksiä tarvitaan asian valmistelemiseksi päätöksentekoa varten, sitä sujuvammin asian käsittely Saamelaiskäräjillä etenee.
  4. Tyypillinen käsittelyjärjestys Saamelaiskäräjillä on se, että toimialan esittelijäsihteeri valmistelee asian päätöksentekoa varten ja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tässä vaiheessa. Asia voidaan valmistella asiantuntijalautakunnalle ja edelleen hallitukselle, tai suoraan hallitukselle. Myös näissä vaiheissa voidaan pyytää lisäselvityksiä hankkeesta tai tutkimuksesta vastaavalta.

Otathan aikatauluja suunnitellessasi huomioon myös sen, että Saamelaiskäräjät itse päättää asioiden käsittelystä ja niiden aikataulusta, minkä vuoksi aikainen yhteydenotto on tärkeää myös hankkeellesi.