Ehtalaš rávvagiid doaibmaorgána

Sámedikki oktavuođas doaibmá ehtalaš rávvagiid doaibmaorgána, mii rávve ja čuovvu Sámedikki ehtalaš rávvagiid ollašuhttima. Doaibmaorgána čielggada, árvvoštallá ja čuovvu earret eará áššiid, mat laktásit eahpeáššálaš meannudeapmái buot doaimmaid oktavuođas Sámedikkis. Doaibmaorgána doalvu ášši dárbbu mielde stivrra ja Sámedikki čoahkkima gieđahallamii. Doaibmaorgána raportere doaimmaidis birra stivrii ja Sámedikki čoahkkimii.

Ehtalaš rávvagiid ulbmil

Ehtalaš rávvagiid ulbmilin lea dorvvastit Sámedikki doaimma ehtalašvuođa. Ehtalaš rávvagat ráhkadit vuođu luohttámuššii, lasihit árvvus atnima, siskkáldas oktilašvuođa ja gaskanas gulahallama. Rávvagat addet dorvvu maiddái dallego doaibma árvvoštallojuvvo. Rávvagiid ulbmilin lea oahpistit, mo válljet ehtalaččat rivttes doaibmavugiid ja mo ovddalgihtii eastadit eahpeáššálaš láhttema ja heađušteami ja dárbbu mielde mannat daid gaskii. Ulbmilin lea nannet dan, ahte áššiid gieđahallat Sámedikkis áššálaččat, mávssolaččat ja dakkár duođalašvuođain ja čatnašumiin, man ášši gáibida.

Sámedikki ovddasteaddjit, luohttámušolbmot ja bargit

 1. Čuvvot ehtalaš rávvagiid árvvuid ja norpmaid.
 2. Čuvvot lágaid, ásahusaid ja mearrádusaid ja gudnejahttet Sámedikki mearrádusaid.
 3. Dihtet sámekultuvrra ja eallinvuogi máŋggaláganvuođas.
 4. Doibmet dan láhkai, ahte Sámedikki atnit árvvus ja ahte diehtu ja áddejupmi sámiid áššiide ja sámeservodaga buohta lassána.
 5. Geahččalit garvit diliid, mat sáhttet dagahit ruossalašvuođaid Sámedikki ovdduid ja persovnnalaš oktavuođaid gaskii.
 6. Eai dohkket alcces, bearrašii dahje earáide lagašolbmuide laktáseaddji erenoamáš ekonomalaš dahje eará ovdduid, maid sáhttá dulkot váikkuhit dahje mat sáhttet váikkuhit politihkalaš doaimmaide ja mearrádusaide.
 7. Eai atte priváhta lohpádusaid, maid Sámediggi ii sáhte lágas meroštallojuvvon doaimmaidis mielde ollašuhttit.
 8. Gudnejahttet luohttámušlaš dieđuid, maid leat ožžon iežaset dihtui Sámedikki áššiid gieđahallamis, ja ahte eai goassege geavat luohttámušlaš dieđuid persovnnalaš ovdduidis joksamii dahje earáid vahágahttimii.
 9. Sihkkarastet, ahte buot dieđut, mat laktásit Sámedikki doibmii leat riekta ja luohtehahttit.
 10. Čájehit fuolalašvuođa ja govttolašvuođa ekonomalaš áššiin ja Sámedikki opmodaga vuostá.
 11. Eai bija Sámedikki hálddahussii gáibádusaid, mat eai gula sin doaimmaide ja geatnegasvuođaide, čájehit ahte atnet árvvus bargiid ja sin ámmátdáiddu ja gieđahallet vejolaš duhtameahttunvuođastis rahpasit njuolga hálddahusain.
 12. Dihtet ja vuhtiiváldet eará ovddasteaddjiid oaivilearuid ja addet ovddideaddji kritihka áššáigullevaš kanálaid bokte ovddasvástáduslaš vugiin.

Sámedikkis ii dohkkehuvvo makkárge dilálašvuođain ja diliin heađušteapmi, eahpeáššálaš láhtten dahje eahpeáššálaš ságastallan. Sámedikkis lea bargodorvvolašvuođaláhkii ja ovttaveardásašvuođaláhkii vuođđuduvvi geatnegasvuohta mannat eahpeáššálaš láhttema ja heađušteami gaskii.