Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr

Škooultõs- da mättmateriaalkonttâr tuâjjan lij håiddad säʹmmlai škooultõõzz da mätt’tõõzz di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummuž kuõskki aaʹššid.

Koontâr vaʹsttad sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal plaanummšest, valmštummšest da jueʹǩǩmest, sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin, õlmstâtt sääʹm-mätt’tõõzz statistiikkid da tuõʹllai õhttvuõđ sääʹm-mätt’tõõzz riâšši kooʹddid, škooulid di mätt’tõõzz vaaldšma. Koontâr valmštââll da peejj tueiʹmme säʹmmlai škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan såbbri aaʹššid da vuässââtt sääʹm-mätt’tõsvaaldâšm tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju še.

Vääʹld õhttvuõđ

Bigga-Helena Magga

Škooultõspiisar

Teʹl. 040 570 2786 / 010 839 3121

bigga-helena.magga@samediggi.fi

Petra Kuuva

Mättmateriaalpiisar

Teʹl. 040 677 2275 / 010 839 3119

petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio

Mättmateriaalplaaneei, tâʹvvsääʹmǩiõlsaž materiaaltuâjj

Oona Länsman

Mä. mättmateriaalplaaneei, tâʹvvsääʹmm veeʹres ǩiõllân

Miina Seurujärvi

Mättmateriaalplaaneei, aanarsääʹmǩiõllsaž materiaaltuâjj

Raija Lehtola

Mättmateriaalplaaneei, nuõrttsääʹmǩiõllsaž materiaaltuâjj

Katja Lettinen

Mättmateriaalplaaneei, mättmateriaal graaflaž plaanummuš

Unni Länsman

Mättmateriaalplaaneei, digitaalʼlaž materiaaltuâjj

Tuuli Paadar

Mä. mättmateriaalplaaneei

Laila Aikio

Koontârpiisar, mättmateriaaltiʹllʼjõõzz

Sääʹmǩiõli ougglõsmätt’tõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs

Anne Olli

Haʹŋǩǩõskoordinaattor, Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs