Sääʹm parlamenttaarlaž suåvtõs

Sääʹm parlamenttaarlaž suåvtõs (SPN) lij Lääʹddjânnam, Taarr da Ruõcc sääʹmteeʹǧǧi kõskksaž parlamenttaarlaž õhttsažtuâjjorgan. Ruõššjânnâm sääʹmorganisaatia liâ põõʹšši vuässla (Permanent Participants) SPN:st. Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ jååʹđte suåvtõõzz 16 mannu pââʹjj. Piizarkåʹdden tuåimm tõt sääʹmteʹǧǧ, kuäʹss ǩeäʹst vuârrstes lij jååʹđtemvasttõõzz vuârr.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston logo.

Sámiráđđi SPN altteeš eeʹjj 2000 pâʹzzlâšttam-mannu 2. peeiʹv. Ruõcc Sää ʹmteʹǧǧ õhttõõvi suåvtõʹsse njuhččmannust 2000.

Sääʹmparlamentneeʹǩǩi konferenss

Sääʹmparlamentneeʹǩǩi vuõssmõs õhttsaž konferenss rieʹššeš Jokkmokkist 24.2.2005. Konfereʹnsse vuässõʹtte Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧi da Ruõššjânnam saaʹmi võborseeʹǩǩ. Ouddpeäʹlnn konfereens juõʹǩǩ jânnam sääʹmteʹǧǧ õõni tiuddsåbbar Jokkmokkist. Sääʹmparlamentneeʹǩǩi konferenss leäi histoorlaž šõddmõš. Konferenss priimi Jokkmmookk čõõđtumuužž, koon mieʹldd õhttsaž konferenss leäi histoorlaž podd sääʹmpolitiikklaž tuâjast. Konferenss muštt’ti tõʹst, što säʹmmla liâ õhtt narod, koon õhttnazvuõđ riikki raai jiâ vuäǯǯ tårmmad. Čõõđtumuš teâddad ama tõn, što säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt da tuâjj tâʹvvjânnamlaž sääʹmsuåppmõõžž äiggavuäǯǯam diõtt. Jokkmokkist tuʹmmješ, što sääʹmparlamenttneeʹǩǩi õhttsaž konfereens riâžžât koolm eeʹjj kõõski.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva.
Kuuđad Sääʹmparlamentniiʹǩǩi konfereʹnss jäʹrjsteš Aanrest 19.05.2022 Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ