Sámediggi almmuha ohcan láhkai mearreáigásaš sosiála- ja dearvvašvuođačálli doaimma

Bargu álgá soahpamuša mielde ja bistá 31.12.2023 rádjai. Doaimma ollašuvvama eaktun lea, ahte riikkabeaivvit dohkkehit stáhta bušeahttaevttohusa jahkái 2023 evttohusa mielde, man ráđđehus lea čakčamánus addán.

Bargi bargun lea ovttasbarggus sámedikki fásta sosiála- ja dearvvašvuođačálliin ee. válmmastallat sámiid sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa guoski áššiid, doaibmat sosiála- ja dearvvašvuođalávdegotti áššemeannudeaddjin ja čállin ja válmmaštallat dan iešvuođas lávdegotti čoahkkináššiid ja doaibmat dárbbu mielde sosiála- ja dearvvašvuođačálli sadjásažžan. Dárkilut doaimmaid soahpat sierra barggu álggedettiin.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea doaimma eaktudan skuvlejupmi ja sámegiela máhttu (ásahus 1727/95). Doaimma ceavzilis dikšuma veahkeha heivvolaš allaskuvladutkkus, viiddes sámiid sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi, sámekultuvrra ja hálddahuslaš doaimmaid dovdámuš ja buorit ovttasbargo- ja gulahallandáiddut. Mii vuordit válmmašvuođa iešráđálaš, vásttolaš bargamii ja buriid streassa gierdannávccaid.

Čálli bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/II mielde (vuođđobálká 2760,63 euro/mb). Vuođđobálkká lassin barggus máksojuvvojit 24 % sámeguovllu lassi ja ahkelasit, mat mearrašuvvet bargohárjánumi mielde. Doaimmas čuovvoluvvo 3 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcanreivve ja ánsologahallama galgá doaimmahit sámedikki čállingoddái 20.12.2022 rádjai, čujuhussii: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4d43e1f0

Lassedieđuid barggus addá Sámedikki hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi, t. 010 839 3106. Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 2.12.2022
Sámediggi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat