Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Tuâjjla tuâjjan lij õhttsažtuâjast sääʹmteeʹǧǧ põõšši sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisrin jm. valmštõõllâd sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren da valmštõõllâd tõn tuâjast luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõllum aaʹššid di toiʹmmjed taarb mieʹldd sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar sâjjsiʹžžen. Tääʹrǩab tuâjaid suåvât jeäʹrben tuâj ääʹljeen.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj õudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâs vieʹǩǩte šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, veiddsõs sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääid. Vueʹrddep vaalmâšvuõđ vaʹsttõõzzlaž da jiõččnes reâuggma di šiõǥǥ teäddseännamoddi.

Piisar päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2760,63 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 20.12.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4d43e1f0

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi t. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 2.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz