Lappi guovllustivrra báikejuohku almmustahtton – sámegiela lávdegotti čoahkkáibidju ii vástit ráđđádallanbohtosa

Yle ođđasiid mielde sámegiela lávdegotti lahtuin guhtta bohtet Sámedikkis ja čieža buresveadjinguovllu áirasiin. 13 – lahttosaš lávdegotti ságajođihanbáikki oažžu guovddášbellodat. Lávdegotti čoahkkáibidju ii vástit dan, maid buresveadjinguovllu gaskaboddosaš válmmaštallandoaibmaorgána lea ráđđádallan Sámedikkiin. Lappi guovllustivrra stuorámus joavkku guovddáža ságajođiheaddji Markus Lohi dieđihii vuossárgga 14.2. guovllustivrajoavkkuid soahpan báikejuogus.

Buresveadjinguovllu gaskaboddosaš válmmaštallandoaibmaorgána ja Sámedikki gaskasaš ráđđádallamiin gávdnui ovttaráđálašvuohta ođđajagemánus 2022, ahte sámegiela lávdegottis leat guhtta buresveadjinguovllu nammadan lahtu, vihtta Sámedikki nammadan lahtu ja okta Nuortalaččaid siidačoahkkima nammadan lahttu. Lassin ráđđádallamiin lea sohppon, ahte lávdegoddi sáhtášii váikkuhit ieš ságajođiheaddji válljemii.

– Dál buresveadjinguovllu bellodagat leat ovttabealagit mearridan sámegiela lávdegotti čoahkkáibijus, eaige leat vuhtii váldán oainnuid, mat bohtet Sámedikki lágas ásahuvvon bargguid bokte. Lea  problemáhtalaš, go ráđđádallangeatnegasvuođa ja ráđđádallamiid bohtosiid eai dáhto gudnejahttit, lohká Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso.

Ráđđádallamiin šihtton lávdegotti báikejuohku lei Sámedikki mielde minimaeaktu dasa, ahte Sámedikki lágas ásahuvvon barggut ovddastit sámeálbmoga ja maiddái dikšut sámegiela ja kultuvrra guoski áššiid livčče sáhttán ollašuvvat lávdegotti doaibmasuorgái gullevaš buresveadjinguovllu doaimmas.

– Ráđđádallamiin gaskaboddosaš válmmaštallandoaibmaorgánain gávnnaimet oktasašipmárdusa sámegiela lávdegotti čoahkkáibijus, mii sihkkarasttášii lávdegotti doarvái buorre áššedovdamuša ja dássebeallásaš ovddastusa. Lean behtton dasa, ahte buresveadjinguovllu stivrajoavkkut garve ráđđádallanbohtosa oalát, dadjá Sámedikki I várreságajođiheaddji Anni Koivisto.

Ráđđádallamiin sohppon lávdegotti čoahkkáibidju ja ságajođiheaddjiid válljenvuohki ovdan buktui maiddái gaskaboddosaš válmmaštallandoaibmaorgána politihkalaš čuovvunjovkui, gos leat ovddastuvvon sihke bellodagat ja Sámediggi.

– Lávdegotti čoahkkáibiju birra livčče lean vejolašvuohta ságastallat politihkalaš čuovvunjoavkkus, gos maiddái Sámedikkis lea ovddasteaddji. Dál áššis lea sohppon stivrajoavkkuid gaskkas almmá makkárge gulahallama haga Sámedikkiin. Livččiimet sávvan buoret álggu buresveadjinguovllu mearrádusbargiid ja Sámedikki oktasašbargui, joatká Koivisto.

Buresveadjinguovllu birra addon lága mielde sámegiela lávdegotti lahttun válljejuvvojit sámegielat olbmot. Uhcimustá 40 proseantta lávdegotti lahtuin galgá nammadit Sámedikki ja Nuortalaččaid siidačoahkkima evttohan olbmuin nu, ahte siidačoahkkin evttoha dain ovtta olbmo.

Lassidieđut:

Tuomas Aslak Juuso
Ságajođiheaddji
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I várreságajođiheaddji
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Juoge siiddu ovddosguvlui

Eará ođđasat