Lappi vuʹvddvälddõõzz päiʹǩǩjuâkk õlmmuum – sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted saǥstõõllâmšõddmõõžž

Yle ođđsi mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzlain kutt puäʹtte Sääʹmteeʹǧǧest da čiččâm pueʹrrvââjjamvuuʹd väʹlddniiʹǩǩin. 13-vuäzlva luʹvddkååʹdd saaǥjååʹđteeivuõđ vuäǯǯ Lääʹdd Kõõskõs. Luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted tõn, mâid pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan lij saǥstõõllâm Sääʹmtiiʹǧǧin. Lappi vuʹvddvälddõõzz šuurmõõzz joouk kõõskõõzz saaǥǥjååʹđteei Markus Lohi teâđti vuõssarggân 14.2. vuʹvddvälddõsjoouki suåppâm päiʹǩǩjuâǥǥast.

Pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž saǥstõõllmõõžžin vuåǯǯuš ođđeeʹjjmannust 2022 õõutmiõllsažvuõđ tõʹst, što sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest liâ kutt pueʹrrvââjjamvuuʹd nõõmeem vuäzzla, vitt Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da õhtt Saaʹmi siidsåbbar nõõmeem vuäzzlaž. Lââʹssen saǥstõõllmõõžžin lij suåppum, što luʹvddkåʹdd vuäitči vaaikted jiõčč saaǥǥjååʹđteei vaʹlljummša.

– Ååʹn pueʹrrvââjjamvuuʹd peällõõǥǥ liâ õõutbeällsânji tuʹmmjam sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, jiâ-ǥa leäkku välddam lokku Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjmeâldlaž tuâjai pääiʹǩ pueʹttmid vuäinlmid. Lij hueʹnn, što saǥstõõllâmõõlǥtõõzz da saǥstõõllmõõžži šõddmõõžžid jiâ haaʹled ciʹsttjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd päiʹǩǩjuâkk leäi Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd uuʹccmõš õudldõs tõõzz, što Sääʹmteeʹǧǧ lääʹǩǩmeärrsa tuâjaid eeʹttkâʹstted sääʹm-meer di håiddad sääʹmǩiõl da kulttuur kuõskki ääʹšš leʹčči vuäittam teâuddjed luʹvddkååʹdd tåimmvõudda kuulli pueʹrrvââjjamvuuʹd tuâjast.

– Saǥstõõllmõõžžin kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaanin vuäǯǯaim õõutmiõllsažvuõđ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, kååʹtt ainsmââttči luʹvddkååʹdd riʹjttjeei äʹšštobddmõõžž da tääʹsspeällsa eeʹttkâʹsttmallašvuõđ. Leäm peʹttjõõvvâm tõõzz, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõsjoouk heelǥee saǥstõõllâmšõddmõõžž võõps, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd noorõs da saaǥǥjååʹđteeivuõđ vaʹlljemnääʹl čiõlǥteš še kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan poliittlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe, koʹst liâ eeʹttkõʹsttjen nuʹt peällõõǥǥ ǥu Sääʹmteʹǧǧ.

– Saǥstõõllmõõžž luʹvddkååʹdd norrõõzzâst leʹčči leämmaž vueiʹtlvažvuõtt jieʹlled poliittlaž seuʹrrjemjooukâst, koʹst še Sääʹmteeʹǧǧest lij eeʹttǩeei. Ååʹn äʹšš lij suåppum välddõsjoouki kõõsk vuârrmainsteǩani Sääʹmtiiʹǧǧin. Leeiʹm tuäivvam pueʹrab ââlǥ pueʹrrvââjjamvuuʹd mieʹrreeʹjivuiʹm da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuõjju, juätkk Koivisto.

Pueʹrrvââjjamvuuʹdest uvddum lääʹjj mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vaʹlljet sääʹmǩiõllsaž oummuid. Uuʹccmõsân 40 proseeʹnt luʹvddkååʹdd vuäzzlain âlgg nõõmeed Sääʹmteeʹǧǧ di Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩeem oummuin nuʹt, što siidsååbbar eʹtǩǩad täin õõut oummu.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz