Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâj - ooccâmääiʹj lie juätkkam 31.7.2023 räjja

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž noorõõttâmpäiʹǩǩ –šõddmõõžži ââʹnnempäiʹǩǩ, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz Restrantt Čaijuuʹje tuõjju jiõččaltteejes, siõlltteei da pueʹrr vuârrvaaiktemtääidaid täiddai restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâjjkõskkvuõʹtte. Tuâjj äälǥči 1.9.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õudldem suåvlaž škooultõs da sääʹmǩiõl silttummuš (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat pueʹrr sääʹmkulttuur tobddmõõžž, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain di pueʹrr teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõtt.

Määŋgpeällsaž tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, kookk vieʹǩǩtummuš peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi valmštõõllmõõžžâst, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, kärldõõǥǥi, aparaatti da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõš di jeeʹres restraant takai tuâj.
Tuäivvap ooccjest hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij Restrantt Čaiju äävaiåårramaaiʹji seʹst vueiʹvvääʹššlânji arggpeeiʹvi kõõskâst 8–17, leša måtmešt tuâjj lij ouddmiârkkân šõddmõõžži õhttvuõđâst jeäʹǩǩääi da neäʹttel-looppin.

Restrantt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/III mieʹldd vuâđđpäʹlǩǩ 2027,13 euʹrred/mp. Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Jiijjâs maall meâldlaž ooccâmǩeʹrjj di vueiʹtlvaž tuâjjpäiʹǩǩloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe vuõltteed 31.7.2023 mõõneeʹst tän ooccâmlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 040 726 2688 di Restrantt Čaiju peivvsaž jååʹđtummšest vaʹstteei kokk Sari Mikkola, teʹl. 040 588 4062.

Lââʹssteâđ Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Aanrest 26.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz