Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet čâhčča 2022

GOLLEGIELLA – tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet ååucad vuâra čâhčča 2022 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest,  kååʹtt riâžžât čõõuč looppâst Ruõccâst. Cistt miõđât õõutoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžžâst.

Gollegiella ciist liâ alttääm sääʹmaaʹššin Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest vaʹstteei ministeeʹr da täi jânnmi sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei. Ciist jueʹǩǩeš vuõssmõs vuâra eeʹjjest 2004 da tõn jueʹjjet juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj. Cistt lij šorradvuõđ mieʹldd 15 000 euʹrred.

Ǩiõllciist täävtõs
Ǩiõllciist täävtõssân lij mieʹttvaaikted sääʹmǩiõli tuõʹllʼjummša, ooudâs viikkmõʹšše leʹbe seillmõʹšše Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad ciist?
Ǩiõllcistt miõđât õõutoummid, jooukid leʹbe õõutstõõzzid (ml. õhttõõzz, stroiʹttel), kook liâ vuäǯǯam meriittid tåimmjeeʹl miârkteei nalla sääʹmǩiõli ooudâsviikkmõõžž, tuõʹllʼjummuž da seillmõõžž diõtt. Ǩiõllcistt vueiʹtet miõttâd ouddmiârkkân ǩeerjlaž, njäälmlaž leʹbe jeeʹres tuâjain, kook vueiʹtte kuõskkâd veiddsânji jeeʹres tåimmsuõʹrjid. Ciist vueiʹtet jueʹǩǩed määŋg ciistvuäǯǯai kõõskâst.

Iʹlmmet jiijjad võboršeeʹǩǩ!

Õõutooumaž, joukk leʹbe õõutstõs Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest vuäitt tuejjeed jiijjâs eʹtǩǩõõzz eeʹjj 2022 ciist vuäǯǯjest. Eʹtǩǩõs ciist vuäǯǯjen da jäänmõsân 1-2 seeid ǩeerjlaž vuâđđõõttmõš âlgg tååimted mââimõõzzâst 07.08.2022 addrõʹsse:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lââʹssteâđaid õudd:

Anita Kitok ärvvtõõllâmkomitea piisar
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz