OASSÁLASTTE GIELLAVAHKKUI!

Giellavahkku / Ǩiõllneäʹttel / Kielâokko /  Kieliviikko

Goas: 23.–29.10.2023

Gos: Olles Suomas, Ruoŧas ja Norggas

Geasa: Buohkat leat bures boahtin searvat ja oassálastit

Giellavahkku ordnejuvvo 23.–29.10.2023. Sámediggi bovde buohkaid oassálastit temávahkkui ja buktit sámegielaid ovdan temávahku áigge sierra vugiiguin ovdamearkka dihte ordnemiin dáhpáhusaid, kampánjjaid dahje geavahit sámegielaid almmuhusain ja deavsttain.

Mii lea Giellavahkku ja dan ulbmil?

Giellavahku ulbmilin lea oažžut sámegielaide fuomášumi, čalmmustahttit daid ja oažžut daid gullot buot servodaga oassesurggiin Suomas, Ruoŧas ja Norggas. Sámegielat leat dehálaččat ovttaskas giellageavaheaddjái, sámi álbmogii ja maiddái suopmelaš servodahkii. Sámegielat doibmet gulahallama gaskaoapmin ja dat leat oassin identitehtas, kulturárbbis ja oktiigullevašvuođas. Iežas giela oidnon árgabeaivvis lea dehálaš sámegielaid geavaheaddjiide, sámegielaid sajádahkii, oktiigullevašvuođa dovdui. Sámegielaid oidnon čujuha maiddái dan ahte giella lea dohkkehuvvon servodagas. Giellavahkku lea ordnejuvvon jagi 2019 rájes, goas ávvuduvvui ON:id riikkaidgaskasaš eamiálbmogiid gielaid jahki. Giellavahkku lea dan rájes ordnejuvvon juohke jagi golggotmánus vahkus 43. Sámediggi ollašuhttá Giellavahku ovttasbarggus Ruoŧa ja Norgga Sámedikkiiguin.

Manin aiddo din gánneha oassálastit Giellavahkkui?

Mii sávvat, ahte sii geat oassálastet Giellavahkkui, buktet ovdan ja vejolašvuođaid mielde geavahit sámegielaid iežaset doaimmas Giellavahku áigge. Mii háliidat, ahte suopmelaš servodat oahppá eanet ja buorebut áddet sámegielaid, sámekultuvrra ja sámi servodateallima. Dán bargui dárbbašuvvojit buohkat mielde. Go oassálastibehtet Giellavahkkui, sáhttibehtet doarjut Suoma ja Eurohpá Uniovnna áidna eamiálbmoga sámiid Suomas hállojuvvon davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgielaid.

Evttohusat aktivitehtan ja maeriála Giellavahkkui 2023

Giellavahkkui sáhttá oassálastit máŋgga láhkai. Sáhttá geavahit gárvves materiálaid dahje ordnet dáhpáhusaid.  Ovdamearkkat ja dieđut materiálain leat vulobeale listtus.

Lasi evttohusat aktivitehtan Giellavahkkui gávdnojit Giellavahku neahttasiiddus.

Go searvabehtet Giellavahkkui, mii sávvat ahte geavahehpet Giellavahku guoski almmustahttimiid, dieđáhusaid ja dáhpáhusaid oktavuođas fáddágilkora #giellavahkko2023. Giellavahku fáddágilkor lea dán jagi bihtánsámegillii, man čállinvuogádat lea nannejuvvon maŋimužžan sámegielain jagis 2019.

Mii sávvat, ahte oassálastibehtet Giellavahkkui. Ovttas mii sáhttit čalmmustahttit gielaid ja lasihit diđolašvuođa sámegielaid birra Giellavahkus golggotmánus 2023!

Lassedieđut:

Sámi giellaáššiidčálli Marko Marjomaa, tel. 050 438 2484 / 010 839 3183 marko.marjomaa(at)samediggi.fi