Nuõrisuåvtõs jääʹrjast seminaar sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest 11.10.2022

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast seminaar sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest Heʹlssnest. Seminaar teeman lij Sääʹmnuõri pueʹttiääiʹj raajjmen. Seminaar poodd jäʹrjstet Uʹccparlameeʹntest  Meerlažinfost mââibaarǥ 11. kålggmannust čiâss 8.05-10.00.

Nuõrisuåvtõs haaʹlad kaggâd ouʹdde sääʹmteʹǧǧlääʹjj miârktõõzz sääʹmnuõrid da taʹrjjeed areena jieʹlled saǥstõõllmõõžžid lääʹjj oođummšest mieʹrrreeʹjivuiʹm, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

-Pooddâst mainste mäŋggaz ooumažvuõiggâdvuõđi aäʹšštobddi, ǩeäivuiʹm lij še samai ärvvsaž piâssâd saǥstõõllâd sääʹmnuõri ooumažvuõiggâdvuõđin da pueʹttiääiʹj vueiʹnnemkuulmin, juätkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Pooddâst čuäjtõõlât tåimmkååʹdd eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩuum oođummšid, kuulâtäʹšštobddisaaǥǥvuâraid da jeäʹlet saǥstõõllmõõžžid lääʹjj oođummšest jeäʹrben sääʹmnuõri vueiʹnnemkuulmâst. Pooddâst taʹrjjeet kååʹff- da tueʹlesporrmõõžž.

Podd lij ääv pukid da tõn vuäitt še seuʹrrjet ougglõsõhttvuõđin. Poodd ruõkkât. Pääiʹǩ âʹlnn vuässõõtmõš lij juʹrddum vuõss- sââʹjest parlameʹnttniiʹǩǩid, parlameeʹnt tuâjjlaid da mediaaʹje. Podd jäʹrjstet õhttsažtuâjast Ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõõzzin. Meerlažinfo uhss ävvan čiâss 8.00 da uusâst lij staantaʹrǩstõs parlameeʹnt åålǥbeäʹlnn puõʹttjid.

Taʹrjjeem kååʹff- da tueʹlesporrmõõžž vääras raukkâp iʹlmmted vuässõõttmõõžžâst 9.10.2022 mõõneeʹst tääiʹben.

Poodd vuäitt seuʹrrjed ougglõsõhttvuõđin Sajoozz Youtube-kanaalâst.

Seminaar programm:

8.05 Kååʹff- da tueʹlesporrmõš

8.15 Seminaar äävummuš, ooumažvuõiggâdvuõttkõõskõs, Susan Villa, äʹšštobddi

8.20 Nuõrisuåvtõõzz saakkvuârr, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

8.30 Oođummuž valmštõõllâmproseʹss, Yrsa Nyman, vuõiggâdvuõttministeria saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ

8.40 Lääʹjjčuäjtõõzz siiskõs, Pirita Näkkäläjärvi, lääʹjjmuttâz valmštõõllâm tåimmkååʹdd vuäzzlaž

8.50 Õõutverddsažvuõttvälddneeʹǩǩ saakkvuârr, Kristina Stenman

9.00 Amnesty saakkvuâr, Niina Laajapuro, ooumažvuõiggâdvuõtt-tuâj jååʹđteei

9.05 Ooumažvuõiggâdvuõttleett saakkvuârr, Kaari Mattila, väʹlddpiisar

9.10 Õʹhtteǩeässmõš, Tuomas Aslak Juuso, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei

9.20 Saǥstõõllmõõžž

9.55 Poodd loopptummuš

Tobdstõõđ nuõrisuåvtõõzz ciâlklma sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tåimmkååʹdd smiõtldõõǥǥâst tääiǥ-aa.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio
nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi
040 6107905

Elli-Marja Hetta
nuõripiisar
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi
050 3825179


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz