Puäʹđ äʹšštobddisiltteeʹjen Kulttuuri škoouʹle!

Sääʹmteʹǧǧ ååcc škooulteei sääʹmteeʹǧǧ Kulttuuri škooul -haʹŋǩǩõʹsse. Kulttuuri škooul lij Sääʹmteeʹǧǧ, Lääʹdd Romaniõhtõõzz da Nuõri akatemia õhttsaž pâʹjjškoouli da nuuʹbb tääʹzz škoouli uʹčteeʹlid jurddum lââss-škooultõshaʹŋǩǩõs. Kulttuuri škooul älgg čâhčča da juätkkai eeʹjj 2022 loʹppe. čõõuč 2021 škooultõõzz ââʹnet ougglõsõhttvuõđin.

Škooulteei ij taarbâž leeʹd sääʹmaaʹšši äʹšštobddi ij ni ämmätlooǥǥlmõʹstti, peʹce äʹšštobddisiltteei! Tõt lij nokk,štõ suʹst lij oddâlvuõtt näkam tuõjju, lij teâttmõš sääʹmvuõđâst da teâtt koʹst teâđ koid lij tarbb käunnʼje. Vuõss-sâjjsa siiskõõzz lie sääʹm- da romaninuõri plaan. Õhttu ij taarbâž tuejjeed: Nuʹbben škooulteeiʹjen lij romaaninuõrr da Nuõri akatemia lij mieʹldd jueʹǩǩ škooultõspeeiʹvest.

Škooultõspeeiʹvi kõʹsǩǩe lij kuõđđum siõmmna äiʹǧǧ uʹčteeʹli raajjâm tuejai kommentâʹsttmõõžžid. Ođđeeʹjjmannust jäʹrjstet õõuʹdeempalaver, koʹst škooulteeiʹjivuiʹm mõõnat čõõđ čõõuč škooultõõzzid da taarb mieʹldd pueʹreet plaan eeʹjj 2022 škooultõõzzid.

Škooulteeja / äʹšštobddisiltteeja määuʹset 200 eeuʹr paʹlǩǩõs jueʹǩǩ škooultõspeeiʹvest.  Lââʹssen škooultõspeeiʹvi kõõskâst šõddi mättʼtõõttji tuejai kommentâʹsttmõõžžâst määuʹset paʹlǩǩõs. Tuej diõtt šõddâm jeeʹres kuulid še koʹrvveet.

Čõõuč 2021 škooultempeeiʹv lie (čiâss 9-15)

1. škooultõs (ougglõsõhttvuõđin): mââib 5.10., seä. 27.10. da neljdp 18.11.

2. škooultõs (ougglõsõhttvuõđin): mââib 2.11, seä. 24.11 da neljdp 16.12.

Teâđtõs haʹŋǩǩõõzz äʹlǧǧmest da vuâđđteâđ haʹŋǩǩõõzzâst:

https://samediggi.fi/2021/08/23/kulttuurien-koulu-kaynnistyy-saamelaiskarajat-suomen-romaniyhdistys-ja-nuorten-akatemia-kouluttavat-opettajia-saamelais-ja-romaninuorten-kohtaamiseen/

Tääʹrǩab teâđ haʹŋǩǩõõzzâst da škooultõõzzi siiskõõzzâst käunnai tääiʹben: https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/kulttuurien-koulu/

Vuäitak vuõltteed ooccmõõžžad 15.9. mõõneeʹst info@samediggi.fi , viitteeksi ´Kulttuurien sieʹvvõssân ´Kulttuurien koulu´.

Lââʹssteâđ:

Ulla Aikio-Puoskari, škooultõspiisar
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
0108393112

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi
040 584 3098


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz