Sääʹmteʹǧǧ tuäivat šiõǥǥ Sääʹmm Pride!

5.–8.8.2021 vieʹttjet Sääʹmm Pride Uccjooǥǥâst. Sääʹmm Pride -väʹʒʒemrääid jäʹrjstet sueʹvet 7.8. da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹsttjen väʹʒʒemraiddu vuässââtt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmprograammâst 2020–2023 õhttân Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummuž ärvvan lij kaggum sääʹm tääʹssärvv da õõutverddsažvuõtt. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ pârgg toiʹmmjummšeʹstes säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđi oouʹdummša obbvuõttân pukin taaʹzzin da juõʹǩǩ politikksueʹrjest.

– Sääʹmteʹǧǧ vuäinn tääʹrǩes äʹššen da tuejjad tuâj ooumažvuõiggâdvuõđi di tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ oouʹdeem diõtt nuʹtt sääʹm ko še lääʹdd õhttsažkååʹddest, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio.

Sääʹmm Pride jäʹrjsteš eeʹjj 2017 Aanrest. Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff

Looǥǥ lââʹzz šõddmõõžžâst.

Lââʹssteâđ:

Leo Aikio
Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz