Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar da vaalpââʹj ääʹveempoodd mââʹjee

Sääʹmteeʹǧǧ njuhččmannu tiuddsåbbar da vaalpââʹj 2020-2023 ääʹveempoodd mââʹjee koronavirusvueʹjj diõtt nuʹtt, što tõi ääiʹjpoodd tuʹmmje mâʹŋŋlest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli såbbreʹstes pâʹsslašttâm-mannu 19. peeiʹv Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž koronavirusvuâkka (COVID-19) da tuʹmmji tääʹrǩab tuåimin.

Sääʹmtegga vuâđđeet čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoouk, kååʹtt oudd taarb mieʹldd tiuddeei leʹbe jeeʹres vuäppõõzzid vuâkka. Saaǥǥjååʹđteei jååʹđat vaalmâšvuõttjoouk da tõn ouʹddepuʹhttjen lij vaaldâšmjååʹđteei. Vaalmâšvuõttjoouk jeeʹres vuäzzla lie I da II väärrsaaǥǥjååʹđteei di lääʹǩǩpiisar. – Leäʹp aivv ođđ vueʹjj ooudâst da lij vääžnai, što pâʹsttep staanâd Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđtuåimid tän muttum vueʹjjest še, linnjad saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddreâuggamnääʹll lij meäʹrteʹmes ääiʹj ougglõstuâjj, jie-ǥa veʹrǧǧmaaʹtǩin jååʹđ čoʹrstemvueʹjj ääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ riâššâm seminaarid, šõddmõõžžid da noorõõttmõõžžid jårrââʹstet vueʹssmannu loopp räjja da såbbrid vuässõõđât ougglõsõhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧ teâđat vueʹjj da tõn muttsi pirr aktiivlânji tuâjjlažkådda.

– Juõʹǩǩkaž meeʹst vuäitt jiijjâs tuåimmʼmõõžžines vaaikted tõõzz, mäʹhtt riskkjoouk pâʹstte suõjjõõttâd njuämmʼmest. Lij vääžnai jääʹǩǩted vuäppõõzzid da vieʹltted âʹlddkontaaktid. Ååʹn feʹrttai juurdčed puk sääʹmõõutstõõzz, jeäʹrben ääkkaid da ääjjaid, mij tääʹrǩmõs aunnsateʹmes kulttuurääʹrb kuõʹddjid, juätkk I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

– Koronaviruuzz njaammʼmest lie leämmaž veiddsõs vaaiktõõzz maaiʹlmveiddsânji da halltõõzzâst saǥstõõlim vueʹjj vaaiktõõzzin jeäʹrben sääʹmõõutstõʹsse. Sääʹmteʹǧǧ pârgg jiijjâs vueʹzzeld oouʹdeed teâđ vuäǯǯam sääʹmǩiõʹlle, ǩiõrǥat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij mõõnnâm čõõđ Lääʹddjânnam halltõõzz 16.3.2020 uʹvddem linnjʼjõõzzid da ouddam pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmʼmõõžž kuõskki vuäppõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs seuʹrrai vueʹjj da noorââtt taarb mieʹldd tuʹmmjed juâtkktuåimin.

Ääiʹjpoddsa teâđ Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõõžž pirr koronavirusvuâkka

 

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi
I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi
Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz