Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar mieʹrräiggsa tuâj äigga 1.1.2022-31.12.2023. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmmepiijjâd vaal di tåimmjed vaal-luʹvddkååʹdd čuäʹjteeʹjen da piisren såbbrin. Tuâjaid koʹlle še vaal-luʹvddkååʹdd konttâr ouddoummu tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšemvuõđlaž tuâjai da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ. III/I-II – IV/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 2828,57-3194,73 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.1.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9425248f

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto teʹl.+358 4075 69075 leʹbe väärrsââǥǥjååʹđteei Maria Sofia Aikio teʹl.+358 4002 82202 Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobstõõttâd neʹttadrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 16.12.2021 Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz