Sääʹmteʹǧǧ ååcc ougglõsmättʼtõõzz koordinaattoor

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor mieʹrräiggsaž tuâj.

Tuâjj älgg 1.8.2023 da peštt 31.7.2024 räjja. Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin škooulid jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõõttji huõlteeʹjid, nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da toiʹmmai âlddlõs õhttsažtuâjast Uccjooǥǥ kååʹddest tuejjeei projeʹkttjååʹđteeʹjin di haʹŋǩǩõõzz jeärrsi tuâjjlaivuiʹm. Haʹŋǩǩõskoordinaattoor tuõjju koʹlle še teâđtõs- da čuäjtõõllâmtuâj.

Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõli (aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm) mättʼtõõzz säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai škooulid. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat sääʹmõutstõõzz tobddmõš da odd jiõččines tuejjummša. Ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuâj õudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da õuddooumžen toiʹmmai škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattoor päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2741,73 e). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹzz 24 % da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjjooccmõõžžid meâlddõõzzeesvuiʹm âlgg tooiʹmted 31.5.2023 mõõneeʹst täin lomaakkin (ävvan ođđ ikkna).

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.saamenetaopetus.com/hanke

Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Bigga-Helena Magga, bigga-helena.magga(at)samediggi.fi, teʹl. 10 839 3 121 da ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, teʹl. 40 687 5 989

Aanrest 15.5.2023
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz