Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj.

Tuâjj viiǥǥât čõõđ vueʹssäiggsiʹžžen (60 %). Tuâjj älgg 5.1.2023 da peštt 31.12.2024 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosialsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesialtuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõlǥtem škooultõs ja lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ââʹnnteei õllškoultuʹtǩǩõs, veiddsõs sosiaalhuâl da sääʹmkulttuur tobddmõš di ǩiõččlâsttmõš ooudâsviikkâmtuâjast. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže reâugmõʹšše, pueʹrr organisâsttmõš- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ paʹlǩǩeemriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd, ( vuâđđpäʹlǩǩ 2 760,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veʹrǧǧkõskkvuõđâst jääʹǩǩtet 6 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 25.11.2022 mõõneeʹst addrõõzzin https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b0a127ab

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 31.10.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz