Tâʹvvsääʹmǩiõll siõm puõllšest, aanarsääʹmǩiõll skammpoodd seuʹŋŋõõžžâst da nuõrttsääʹmǩiõll täʹlvvpuõllšest – sääʹmǩiõl neäʹttel ääv mättčiâss puäʹtte âʹpet!

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid še tän eeʹjj äävmättčiâssid sääʹmǩiõli neäʹttlest 43! Mättčiâssi teeʹmmen liâ 8 eeʹjjpoodd Sääʹmjânnmest da gåårdest. Tâʹvvsääʹm mättčiâssin leäʹt čõhččpooddâst mieʹldd, aanarsääʹm mättčiâssin ǩiõččât skaamm da nuõrttsääʹm mättčiâssin leät juʹn kõrr täʹlvvpuõllšin.

Mättčiâssi jurddjen lij puʹhtted õlmmsa jäänab teâđaid sääʹmǩiõlin ǥu še sääʹmkulttuurâst. Mättčiâssi täävtõsjoukkân liâ vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđi, leša mättjemčiâssid vuäǯǯa vuässõõttâd puk sääʹmǩiõlin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd håʹt ǩii mättjeei jiõččines leʹbe puk klassneeʹǩǩ vueiʹtte vuässõõttâd õõutsââʹjest seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Vuässõõttâd vuäitt še määŋg čieʹsse.

Mättčiâss ââʹnet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teamsist. Čiâss liâ õhttsiʹžže koumm, õhtt juõʹǩǩ Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst: tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlâst.

Mââibargg 24.10. čiâss 10–10.45

Tâʹvvsääʹmǩiõll siõm puõllšest 

Uʹčteeʹlen Máren-Elle Länsman ja Máret Ingá Länsman

Täävtõsjoukk 0.–2. klass

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst 

Seärad 25.10. čiâss 10–10.45

Aanarsääʹmǩiõll skammpoodd seuʹŋŋõõžžâst 

Uʹčteeʹlen Ruska Haavisto da Laura Ylinampa

Täävtõsjoukk 3.–6. klass

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst 

Neljdpeiʹvv 26.10. čiâss 10–10.45

Nuõrttsääʹmǩiõll täʹlvvpuõllšest

Uʹčteeʹlen Sirkka Sanila da Kia Olin

Täävtõsjoukk pââibužškooul da nuʹbb tääʹss

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst 

Čiâssin vuäitt kõõččâd kõõččmõõžžid da saǥstõõllâd chaatâst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ooudbeäʹlnn. Mättčiâssid jeät ruõkku.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttmõʹšše tääiʹben.

Õhttvuõttoummu:

Laura Ylinampa, haʹŋǩǩõsjååʹđteeʹjj
laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi
040 525 4013

Anne Olli, haʹŋǩǩõskoordinaattor
anne.olli@samediggi.fi
040 687 5989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij taʹrjjeed sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kueʹhtt neäʹttelčiâss da viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pedagogiikk. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij tuõttäiggsaž (synkroonlaž) mättʼtõs. Täʹl uʹčteeʹl da ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi vuässâʹtte seämma-ääiʹj mättčiâssid jijjjâs ǩieʹččaparaattin, leša fyyslânji jeeʹres paaiʹǩin.

https://www.saamenetaopetus.com/

Lââʹssteâđ sääʹmǩiõli neäʹttlest:

Sääʹmǩiõli neäʹttel 23.–29.10.2023 mieʹrren lij kaggâd sääʹmǩiõli statuuzz, da lââʹzzted sääʹmǩiõli da kulttuur tobddmõõžž veeʹzz õhttsažkååʹddest. Jeäʹrben tän neäʹttel poodd sääʹmǩiõl kollʼje da kuâsttje juõʹǩǩsââʹjest.

Sääʹmǩiõli neäʹttel lij õhttsažhaʹŋǩǩõs, koin puuʹtet tiõttu sääʹmǩiõlid da lââʹzzted tõi tobddmõõžž veeʹzz õhttsažkååʹddest. Privatt da õõlmâs stroiʹttlid, põrggsid, organisaatioid da jeeʹres toiʹmmjeeʹjid kååččat puʹhtted tiõttu sääʹmǩiõlid jeäʹrben tän neäʹttlest. Õõutveäkka väʹlddep šuurab vasttõõzz tõʹst, što sääʹmǩiõl kollʼje da kuâsttje da tõk liâ ââʹnnmest juõʹǩǩsââʹjest õhttsažkååʹdd jeeʹres suõʹrjin.

www.giellavahkku.org


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz