Anni-Sofia Niittyvuopio juätkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljee Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasnjaarǥâst da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Maria Mäkinen Jyväskyläst. Kuhttu toiʹmmje saaǥǥjååʹđteeʹjen še oouʹdab kueiʹtekksaž pââʹjest.

– Lij  pueʹrr  piâssâd juäʹtǩǩed puârast älggam tuâj sääʹmnuõri sââʹjj pueʹreem määiʹnest. Korona-ääiʹj väʹǯǯlin huõlǩâni nuõrisuåvtõs lij õsttâm puârast vaalpââʹj aalǥâst šiõttääm täävtõõzzid da raajjâm tuâj jeärbõžžân äimm-muuttâz årstâttmõʹšše kollʼjeen. Juäʹtǩǩep tuâj še jeeʹres nuõripoliittla oouʹdeemohjjelm täävtõõzzi paarâst, ceälkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Nuõrisuåvtõs lij aaibšam siõmm muttsid sääʹmnuõri sââʹjest õhttsažkååddlast vaikktummšest, leša tåbdd što tuâj lij veâl ooudâs. Nuõrisuåvtõs vuäinn, što jeärbõžžân sääʹmǩiõllsa pååđ-ääiʹj tåimmʼmõõžž ouʹdde lij veâl tuâj da koronapandemia lij pââiʹdam tõn miârkktõõzz sääʹmnuõrid. Tuâj tuejjee ouddmiârkkân puuʹtteeʹl siiʹsǩe sääʹmǩiõllsaid teâtt- da vuäʹpstemseiddu.

– Nuõrisuåvtõs lij kaggâm tuåimmʼmõõžž čõõđčuõppeeʹjen väʹlddteeʹmmen sääʹmnuõri pååđ-ääiʹj staanmõʹšše. Tõn tuejjee seʹlvvteeʹl sääʹmnuõri staarjõståimmʼmõõžž  da sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjtuejjeei paʹlǩǩummuž Sääʹmtegga, leša še jäʹrjsteeʹl  vueʹllǥa kõddâz tåimmʼmõõžž, mâʹt-a  jäʹrjsteeʹl sääʹmnuõrid puõttlõsttum tobdstõõttâmreeis nuõri pååđ-ääiʹjtåimmʼmõõžž da staarjõstuäivai kaʹrttjem diõtt, ceälkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz äigg eeʹjj 2022 poddân jååʹtted sääʹmvuuʹdest da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹl ns. sääʹmkõskõõzzin. Tobdstõõttâmreeisaid tuejjee õhttsažtuâjast pääiklai sääʹmõutstõõzzi da kooʹddi nuõritååimain.  Nuõrisuåvtõs âânn kaʹrtteemaunstõõzz tuåimmʼmõõžžâs ooudâsviikkmõʹšše. Seämma ääiʹj nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž tuejjee sääʹmnuõrid tobddsen.

– Haaʹleep še taʹrjjeed sääʹmnuõrid staanjõõzz sââʹjj saǥstõõllâd õhttõõzz siiskâz aaʹššin. Meeʹst lij mõõnni eeʹjjest ǩiččlõddmõš tõi jäʹrjstummšest da sääʹmnuõrin lij čiõlǥâs tarbb tõid, juätkk Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz tåimmpââʹj 2022-2023 vuõssmõs sååbbar õʹnne 8.2.2022 da äʹššliistâst leäi saaǥǥjååʹđteeʹji vaʹlljeem lââʹssen äʹšštobddivuäzzlai vaʹlljummuš nuõrisuåvtõʹsse. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjj-jäʹrjstõõzz mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt vaʹlljeed suåvtõʹsse kueʹhtten eeʹǩǩen vuârstes jäänmõõzzâst vitt põõšši äʹšštobddi. Nuõrisuåvtõõzz  äʹšštobddi âʹlǧǧe leeʹd 15-17 ekksa vaʹlljeem poodd. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen vaʹlljee Mihku Näkkäläjärvi, Lilja Ljetoff, Tiia-Káren Alakorva, Marielle Näkkäjärvi da Rosa-Máren Juuso.

Lââʹssen nuõrisuåvtõs tobdstõõđi Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz tuåimmʼmõʹšše de šiõttii vuõssmõõzzid vuäzzlaid tuâjjäʹrttlid da eeʹtǩǩid teivvmõõžžid.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar šiõttii nuõrisuåvtõõzz tåimmpâjja 2022-2023 såbbreʹstes 17.12.2021.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla da väärrvuäzzla tåimmpââʹjest 2022-2023.

Nuõripoliittlaž tåimmʼmõš- da oouʹdeemohjjelm 2020-2023 (lookkâmnalla lääddas)

Lââʹssteäđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
010 839 3142

Elli-Marja Hetta, Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi
010 8393134


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz