Gollegiella-ǩiõllcistt Ole Henrik Maggaaʹje

Tâʹvvjânnmallaš sääʹm ǩiõllcistt Gollegiella lij miõttum eeʹjj 2022 emeritusprofessor Ole Henrik Maggaaʹje. Son lij čõõđ jieʹllmes tuejjääm miârkteei tuâj sääʹmǩiõli ouddnummšen, ooudâsviikkmõššân da seeiltummšen. Son lij jieʹllemtuâjaineez čuäʹjtam sääʹmmlaid da ålggmailmma, što sääʹmm lij vääžnai da jieʹlli ǩiõll.

Ruõcc tååimai eeʹžžedjânnmen tän eeʹjj, ǥu juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj jueʹǩǩemnalla åårrai Gollegiella-ǩiõllcistt jueʹǩǩeš lååǥǥad vuâra. Cisttjueʹǩǩempoodd jäʹrjsteš Tukholmast 18.1.2023 õnnum miniʹsttri da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji såbbar õhttvuõđâst.

– Sääʹmǩiõl seeiltummuš da ooudâsviikkmõš lij samai vääžnai. Ole Henrik Magga lij leämmaž kuuʹǩǩ šurrân ouddvueʹǩǩen sääʹmǩiõl âânnmõõžžâst, da leäm kâʹl samai kuärǥaž ǥu vuäitam luõvted Gollegiella-ǩiõllciist täʹbbe Ole Henriiʹǩe, tuâtt kulttuuriminiʹstter Parisa Liljestrand.

– Leäm samai kuärǥaž ǥu vuäitam äʹjsted Ole Henrik Maggaa Gollegiella-ciistâst 2022. Suu jieʹllemtuâjas čuäʹjat, što son vuäǯǯ nuʹt tobdstõõzz ǥu ciist, särnn Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga lij šõddâm eeʹjjest 1947 Kautokeinost Tâʹvv-Taarrâst. Ole Henrik Magga lij looʹjid iiʹjjid reâuggam ǩiõli ooudâsviikkmõššân, jeäʹrbi mieʹldd jeeʹres akateemlaž määttai, tuʹtǩǩummuž da mättmateriaali ooudâsviikkmõõžž di mättʼtõõzz pääiʹǩ. Magga lij oouʹdääm ânnʼjõž tâʹvvsääʹm ǩeeʹrjtemriâžldõõǥǥ, ǩeeʹrjtam saujjsääʹm ǩiõllmäätt õõutveäkka Lajla Mattsson Maggain da vuässõõttâm nuʹt uuʹme- ǥu piiddâmsääʹm ǩeeʹrjtemriâžldõõǥǥi ooudâsviikkmõʹšše.

Magga lij še vuässõõttâm alggmeerai instituutioi alttummša meersaž da meeraikõskksaž tääʹzzest odm. toiʹmmjeeʹl ÕM alggmeerai põõšši fooruum vuõssmõs saaǥǥjååʹđteeʹjen da nuʹt leämmaž altteʹmmen Taarr Sääʹmtiiʹǧǧid, koon vuõssmõs saaǥǥjååʹđteeʹjen Ole Henrik Magga tååimai.

Lââʹssteâđaid

Preʹssteâđtõs Gollegiella (ruõccâs)


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz