Sääʹmparlameeʹnt šiõttummšest täʹbbe 50 eeʹǩǩed

Sääʹm parlamentaarlaž tuâjj Lääʹddjânnmest teâudd täʹbbe 50 eeʹǩǩed. Sääʹmteeʹǧǧ oudldõʹstti Sääʹmparlameeʹnt altteeš riikksuåvtõõzz asetõõzzin 9. skamm-mannust 1973. Juuʹhl vieʹttjet Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest 28. skamm-mannust 2023.

Sääʹmparlameʹntt alttii tuâjas čâhčča 1973. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn ooudâst Nils-Henrik Valkeapää, Hans Niiles Pieski, Reidar Suomenrinne, Sulo Sieppi, Esko Palonoja, Piera Magga, Matti Morottaja, Arto Sverloff da Matti Sverloff. Vuäʹljsbeäʹlnn ooudâst Pekka Lukkari, Aslak Järvensivu, Jouni J. West, Johan Nuorgam, Erkki Jomppanen da Nils-Aslak Valkeapää. Pååʹrd ǩeeʹjjest (seäʹlǧǧ kameraaʹje) Eljas Aikio. Snimldõk: Sääʹm Parlameʹntt / Unto Järvinen.

Sääʹmparlameeʹnt tuâjjan leäi vuåppâd säʹmmlai vuõiggâdvuõđid da viikkâd ooudâs säʹmmlai tällõõzzlaž, sosiaalʼlaž da čuõvtõsnallšem åårrmõõžžid di tuejjeed aalǥtõõzzid da eʹtǩǩõõzzid da uʹvdded veʹrǧǧniiʹǩǩid ciâlklmid jm. täin aaʹššin: pirrõs-suõjjlummšest, kuåivâstoiʹmmjummšest, turiismâst, čääʹccviõkkstroiʹttli raajjmõõžžâst, mieʹcc-čuõppmõõžžin, čaaʹʒʒi âânnmõõžžâst, kueʹllšeellmõš- da meäccjemåårrmõõžži riâššmõõžžâst, puäʒʒtäälast, säʹmmlai vuõss-, vuâđđ-, kõskktääʹzz di rääʹvesoummui škooultõõzz tiuʹddepiijjmõõžžâst.

– Säʹmmlai eeʹttkâʹsttemorgaan kuʹǩes määʹtǩ Lääʹddjânnmest lij vääžnai ciʹsttjed da juuʹhlʼjâʹtted. Tän miârktõõzzlaž määʹtǩ mieʹldd karndaažž liâ vaajtõõvvâm teâttmašina puällpooʹrdid, fyyslaž såbbar serddjam jõnn meäʹrin ougglõs-såbbren, määŋgnallšem ciâlklmid leät uvddum, saǥstõõllmõõžžid jiõllum ja mainnsid õnnum. Tõt, mii tän tuâjast ij leäkku mottjam, liâ täk kuʹǩes kõõsk da še miʹjjid samai samai vääžnai, sääʹm-meer ouʹdde tuejjuum õhttsaž tuâjj, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Riikksuåvtõõzz asetõõzz mieʹldd sääʹmparlamentta kuʹlle 20 vuäzzla, koin uuʹccmõsân kueʹhtt õõlǥi vaʹlljeed säʹmmlai dommvuuʹd juõʹǩǩ neelljast kååʹddest. Tåimmpââʹjj piiʹšti nellj eeʹjj. Parlameeʹnt vuõssmõs saaǥǥjååʹđteeʹjen tååimai Reidar Suomenrinne da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Matti Sverloff da Esko Palonoja. Nils-Henrik Valkeapää tååimai parlameeʹnt piisren.

Juuʹhl vuõltteet vuõiggvuõlttõssân Aanrest

Sääʹmparlameeʹnt 50-eeʹǩǩjuuʹhl ââʹnet mââibaarǥ 28. skamm-mannust 2023 čiâss 11 ääʹljeeʹl Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest Ooudbeäʹlnn juuʹhl Sääʹmteʹǧǧ väldd vuâstta tiõrvvʼvuõđid.

Juuʹhl prograammâst liâ äʹrbbvuõđlaž sääʹm-musiikk, sääʹmparlameeʹnt historikk di sääʹmparlamentniiʹǩǩi paneeʹlsaǥstõõllmõš. Jiijjâs tiõrvvʼvuõđâs johlla põʹhtte Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj, Lääʹdd riikk, Sääʹmsuåvtõs, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs di Taarr da Ruõcc sääʹmteeʹǧǧ. Jeäʹǩǩes-šõddmõš Wilderness Hoteʹll Juutuast čiâss 21 ääʹljeeʹl, šõddmõõžžâst artiistân Ailu Valle.

Juʹhllpoodd peäss seuʹrrjed vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ. Pääiʹǩ ool liâ koččum sääʹmparlameeʹnt di Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla jeeʹres vaalpõõʹjin, sääʹmõhttsažkååʹdd vaaikteeʹj, Lääʹdd riikk da snäätnas õhttsažtuâjjkuõiʹmi eeʹttǩeeʹj di Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla.

Sääʹmparlameeʹnt altteempeiʹvv lij õhtt sääʹm liipp liipptempeeiʹvin. Lääʹdd siiʹsǩaaʹššiministeria siâzztââll sääʹm liipptempeivva še aalmjallaž liipptummuž. Liipptummšest jääʹǩǩtet juõʹǩǩ riikk laaʹjjid.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz