Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsa tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd sääʹmǩiõl jåårǥlâʹttemtåimmjummuž da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzi õõudâsviikkmõõžž kuõskki čiõlǥtõs- da ooudâsviikkâmtuâjj. Miârktõssân lij čiõlǥeet sääʹm ǩiõll-lääʹjj toimmupiijjmõõžž õõlǥtem jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemresuursid da jeeʹres tåimmai taarbid da plaanid õhttneeʹl jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzid. Tuâjj älgg 1.9.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs ja lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ saaʹmi ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi, jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemtåimmjummuž di sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlai tuâji tobddmõõžž. Tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ paʹlǩǩeemriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt neäʹttel ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.7.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9087c9e0

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd  23.6.2022 räjja ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 14.6.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz