Sääʹmteʹǧǧ ååcc kookk mieʹrräiggsaž tuõjju

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž vuõinnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz Čaiju restraʹntte põõrǥâsjiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, soojjlõs di šiõǥǥ vuârrvaaiktõstääidlaž da teäddǩiõrddi ämmat-täiddsaž kookk mieʹrräiggsaž tuõjju eeʹjj loopp räjja. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd tâʹlles.

Sääʹmteʹǧǧ puätt tän mieʹrräiggsaž tuâj ääiʹj õlmstâʹtted ooccâmnalla kookk meäʹrteʹmes ääiǥas, tõn diõtt tåo tuõjju haaʹleeja tät lij šiõǥǥ podd tobdstõõttâd Čaijun kååʹffpäiʹǩǩ-resttrantt kookk tåimmkoʹvve di toiʹmmsuärgga.

Määŋgpeällsaž tuõjju kooll juõʹǩǩpeivvsaž kõskkpeiʹvvporrmõõžž plaanmõš  da valmštummuš, såbbartaʹrjjummši plaanmõš da raajjmõš õõutveäkka resttrantt-tuâjjlain, tukkutiʹllʼjõõzz di ǩeʹttempõõrt da -neävvai pottsenâânnmõš, äʹššneǩ-kääzzkõs da jeeʹres restraʹnttekuulli tuâj.

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škooultõstuâǥǥa, riʹjttjeei haʹrjjnummuž vaʹstteei tuâjaid di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij tääuʹjmõsân arggpeeiʹvi 8–16 (36,15 č/neäʹttel).

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj ooudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnstam håiddmõš ooudald šiõǥǥ sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgbeällsaž tuâj di šiõttlõs tiim tuu tuärjjan. Restrantt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/II meâldlânji (2017,90 e /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid âlgg tooiʹmted meâlddõõzzines addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?86eff48c mââimõssân 7.9.2022 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđ Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ pirr neʹttseeidain www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Aanrest 24.8.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz