Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij serddjam koronaepidemia diõtt noorõõttâd obbnes ougglõsõhttvuõđin. “Mij kuʹǩes harjjnummuš ougglõsõhttvuõđin lij vueiʹtlvâsttam tuåimi juätkkjummuž âlddsin seämmanallšeʹmmen. Haaʹlääm-i ǩeittad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd, što leäʹp pâsttam pâʹjjentuõʹllʼjed reâuggpâstlvažvuõđ puârast täin åårrmõõžžin”, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbreʹstes njuhččmannu 16. peeiʹv Paalǥâskooʹddi õhttõõzz halltõʹsse vuäzzliʹžžen Asko Länsman da väärrneʹǩǩen Magreta Sara. Länsman lij tuåimmâm Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen še iiʹjjin 2018-2020. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad lââʹssen pueʹreed õhttsažtuâjas Paalǥâskooʹddi õhttõõzzin da eʹtǩǩad õhttsaž kaaunõõttmõõžž jäʹrjstummuž, ko tõt lij eʹpet vueiʹtlvaž.

Interreg 2021-2027 tuâjj-jouʹǩǩe Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen nõõmteš Veikko Feodoroff da väärrneʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff. Ruõcc Sääʹmteʹǧǧ lij eʹtǩǩääm, što pueʹtti programmpââʹj vääras Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs vuâđđad Interreg-tuâjj-joouk, koon mieʹrren lij seʹlvted säʹmmlai taarbid teäggtõʹsse.

Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi -haʹŋǩǩõõzz ohjjeemjouʹǩǩe nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi da väärrneʹǩǩen Maria Sofia Aikio. Haʹŋǩǩõõzz čõõđtemäiʹǧǧ lij 1.1.2020 – 30.9.2022.

Lappi leett halltõʹsse Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjen nõõmteš I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto da väärrneʹǩǩen saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Koronavirusvueʹǩǩ vaaikat Sajoozz tuåimmjummša

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs saǥstõõli Sajoozz kääzzkâʹsttemjuâkkaz da poorrâmpääiʹǩ vueʹjj pirr. Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij leämmaž ǩidd pâʹsslašttâm-mannu 16. peeiʹvest vueʹljeeʹl. Halltõs tuʹmmji, što Sajos pââšš ǩidd vueʹssmannu loopp räjja.

“Tän čoʹrstemvueʹjjest meeʹst feʹrttai seʹlvted tuâjjlai vueiʹttemvuõđ ââʹnned juʹn nårrjam luämaid da jõs vueʹǩǩ peštt kuuʹǩǩab ääiʹj, lij viggâmnalla, što jouddâp ouddned luämmâttmõõžžid. Lââʹssen saǥstõõllâp vuõiggâdvuõttministeriain vueʹjj vaaiktõõzzâst Sajoozz tuåimmjummša”, saaǥǥjååʹđteei Juuso mâânn čõõđ vueʹjj.

Tuâjjpuârastvââjjamkõõjjõõzz mieʹldd puåđõõzz lie puârrnam pukin vueʹss-sueʹrjin.

Toođvažvuõtt lij lâssnam jeäʹrben jååʹđtummša da ouddooumažtuõjju di õhttsaž vuâkkõõzzi jääʹǩǩtummša. Kuuʹǩǩ pešttam ouddooumažtuâj da tuâjjõutstõõzz oouʹdeem lij pohttam puåđõõzzid. Tuâjjpuârastvââjjamkõõjjõõzz čõõđteš rosttovmannust 2019.

Seʹlvtõõzz mieʹldd tuâjjla ǩiõččlâʹstte, što sij vuäiʹtte hieʹlǩeld âlddned njonnšid tuâjjaaʹššin da âʹnne jiijjâz tuâj jeärmmjen da miârkkšõõvvjen. Puåđõs leäi huânnʼnam tåʹlǩ kueiʹt sââʹj vueʹzzeld: muʹst lij nokk äiʹǧǧ tuejjeed tuâjään kuddnalla da vââjam tuâjstan puârast.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz såbbar 3/2020 påʹrddǩeeʹrj tääʹrǩstet mââimõssân 30.4.2020 da tuõʹllʼjet vueiʹnnemnalla 1.5.-1.6.2020 Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi.

Lââʹssteâđ:

saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz