Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaalplaaneei mieʹrräiggsaž tuâj - ooccâmääiʹj lie juätkkam 15.5.2022 räjja

Tuâjj älgg 1.6.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja da vueiʹtlvânji tõn mâŋŋa. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Vaalplaaneei tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllmõʹšše da tueiʹmmepiijjmõʹšše õhttneei tuâjain.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju suåvlaž škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Ǩiõččlâsttmõš vaal-luʹvddkååʹdd tuâjast ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩvuõtt meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ IV/III – V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 2645,46 e/mp – 2492,97 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.5.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio teʹl. ‭+ 358 10 839 3148‬ da vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto teʹl. +358 10 839 3159‬.‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi‬.

Aanrest 8.4.2022
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz