Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj

Veeʹrj tieuʹdet 1.7.2023 vueʹljeeʹl leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjjpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Plaaneei tuâjjan lij vaʹstteed vuõss-sââʹjest digitaalʼlaž mättmateriaaltuâjast, tõn õõuʹdummšest, plaanmõõžžâst da teeknlaž čõõđviikkmõõžžâst, di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal neʹttkaaup toiʹmmjummšest Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Konttrest reâugga õhttsiʹžže vitt mättmateriaalplaaneei, koi tuâjain lij šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:st. Konttâr tuâjain lij šiõttuum tuâjjriâššmõõžž 37–41 §:st.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat šiõǥǥ mättmateriaalvuâđai, mättjempirrõõzzi, neʹttkauppvuâđai di neʹtt- da mobiilsuåvldõõzzi tobddmõš da odd jiõččnaž tuejjummša. Lââʹssen veeʹrj håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat eŋgglõsǩiõllsa IT-sueʹrj fiʹttõõzzi tobddmõš.

Plaaneei päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2698,37 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ (6) määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccmõšǩeʹrjj meâlddõõzzeesvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 19.5.2023 mõõneeʹst täin ooccâmlomaakkin (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd škooultõspiisar Bigga-Helena Magga, teʹlf. 010 839 3121

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 19.4.2023
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz