Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaaltuâj mieʹrräiggsa vaaldšemvuõđla plaaneei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Plaaneei tuâjjan lij håiddad sääʹmǩiõllsiʹžže mättmateriaalpuuʹtʼtõʹsse da mättmateriaalhaʹŋkkõõzzi valdšma õhttneei tuâjaid, õõuʹdeed digitaalʼlaž mättmateriaaltuâj õudldõõzzid da sääʹmǩiõllsa mättmateriaal neʹttkaaup tåimmʼmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju õõlǥtem ââʹnteei škooultõs. Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat pueʹrr vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš, digitaalʼlaž vuâlai tobddmõš, odd jiõččniʹžže tuâj tuejjummša di pueʹrr njäälmlaž da ǩeerjlaž sääʹmǩiõl silttõs. Plaaneei päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt (2) määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 17.1.2022 mõõneeʹst addrõʹsse  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?556c345a

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd škooultempiisar Ulla Aikio-Puoskari teʹl. 010 839 3112 da mättmateriaalpiisar Petra Kuuva teʹl. 010 839 3119. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 3.1.2022
Sääʹmteʹǧǧ


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz